EG Xellent på Microsoft Dynamics 365 til energi og forsyning

En stabil, optimeret og fremtidssikret løsning til administration og afregning

 • Baseret på nyeste teknologi - Microsoft Dynamics 365
 • Digitaliserer og strømliner alle profitskabende led i værdikæden
 • Sætter kunden i centrum.

Interesseret i at høre mere?

Xellent introduction

Modulopbygget løsning til administration og afregning

EG Xellent tilpasses let jeres energi- og forsyningsvirksomheds behov og processer

forbrug

Elhandel

Elhandel

Basismoduler:

Afregning:

Afregningsmodulet i EG Xellent sikrer en optimal proces fra håndtering af måle-/forbrugsdata til opkrævning af tilgodehavender. Modulet giver mulighed for effektiv fakturering og fleksibel opsætning i forhold til den enkelte markedsrolle og de tilhørende leverancearter.

Brevfletning:
EG Xellent Brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Datahub/engrosmodel:
Modulet understøtter handels- og net-selskaberne i forbindelse med datahubben og engrosmodellen. Med engrosmodellen modtager forbrugeren én samlet elregning fra handelsselskabet, ligesom kontakten primært foregår mellem forbruger og handelsselskab.

Debitorstyring:
Med EG Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I EG Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

EDM:
EDM konsoliderer målerdata og giver overblik over både forbrug og produktion. Et effektivt værktøj til kontrol og analyse af målerdata, som giver grundlag for korrekte beslutninger. Validering af kontrol af manglende forbrug sikrer forsyningsselskabet mod tab.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i EG Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afskrivningsmodul:
Afskrivningsmodulet anvendes til håndtering af afskrivning på tab på kunder, der ikke kan betale. Afskrivningsprocessen automatiseres, så en eller samtlige åbne poster for kunden med få klik kan afskrives. Der er mulighed for differentiering ved afskrivning på særskilte konti.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Engros indkøbsordre:
Modulet Engros indkøbsordre danner ud fra datagrundlag - leveret via engrosmodellen - en indkøbsordre til et særskilt regnskab. Indkøbsordren anvendes af handelsselskabet til afstemning i forhold til modtagne fakturaer fra netselskaberne.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

FlexPricing:
Beregningsløsning til afregning af timeværdier med priser, som kan variere time for time. Flex pricing beregningen kan prismæssigt basere sig på markedspriser, egne priser samt tillæg, fradrag eller procentvise andele af den valgte pristype.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Indkøbspriser:
Dette modul giver mulighed for at registrere indkøbspriser fra fx bilaterale aftaler. Tillæg kan tildeles i forhold til salgspriser. Ved oprettelse af aftaler og tilhørende kontrakter med dette modul, dannes der automatisk prisstyring.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørløsning:
Modulet Leverandørløsning er designet til at kunne håndtere store datamængder i et liberaliseret marked. Understøtter kravene i markedet i forhold til markedsorientering, konkurrenceparathed, serviceorientering med fokus på effektivisering og produktionsforøgelse.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til Xellent kan anvendes både online og offline.

MobilePay/Abonnementsbetalinger:
Modulet integrerer EG Xellent med MobilePay i forhold til "MobilePay Abonnementsbetalinger". Der kan via integrationen foretages tilmelding/afmelding samt opkrævninger, enten i form af periodiske opkrævninger eller som ad-hoc opkrævninger.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:

Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Samlefaktura:
Samlefaktura i flere formater kan dannes på tværs af debitorer ved brug af tags fra koden på kontrakten. Grundlaget er dannede fakturaer. Ved dannelsen skrives de pågældende fakturalinjer i en fil med en logfil. Der er mulighed for gendannelse af filer.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Take or Pay:
Take or Pay kan anvendes til kunder, som aftager en fast mængde energi i en given periode. Det revideres fx årligt, om det aktuelle forbrug stemmer overens med det aftalte. Differencen kan afregnes overfor kunden.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde.  

Udskriftsstyring af afregningsfakturaer:
Udskriftsstyringsmodulet giver det enkelte forsyningsselskab mulighed for selv at kunne definere eget design/layout af egne regningsprint for afregningsfakturaer. Dette for at kunne levere kundevenlige fakturaer, som er målrettet de enkelte kundesegmenter samt mulighed for markedsføring, kampagner og kundeservice.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktioner:

Ensartet fordeling af abonnementer:
Denne tillægsfunktion muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

FlexPricing for skabelonkunder:
Denne funktion giver mulighed for, at skabelonkunder med aftaler kan anvende flex pricing beregning. Efter modtagelse af forbrugsposteringer fordeles forbruget på timeniveau, hvorved grundlaget for flex pricing beregning skabes.

Flyttegebyr på aftaler:
Mulighed for, at der kan beregnes flyttegebyr på aftaler indenfor el under engrosmodellen. Når der sker en fraflytning fra et målepunkt, vil der blive beregnet et flyttegebyr. Gebyropkrævningen kan fravælges på den enkelte kontrakt.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Tillægsprodukter til aftaler:
Denne funktion giver mulighed for at oprette flere kontraktdele til én og samme kontrakt ved oprettelse af en ny aftale.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

solceller

Elnet

Elnet

Basismoduler:

Arbejdsordre:
Effektivt værktøj til styring af opgaver relateret til vedligehold, tilsyn eller ny-anlæg af forsyningsselskabets infrastruktur. Kan anvendes til styring af både periodiske vedligeholdelsesopgaver, ad hoc opgaver, fejlregistreringer og kontroller i henhold til myndighedskrav.

Brevfletning:
EG Xellent brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Datahub/engrosmodel:
Modulet understøtter handels- og net-selskaberne i forbindelse med datahubben og engrosmodellen. Med engrosmodellen modtager forbrugeren én samlet elregning fra handelsselskabet, ligesom kontakten primært foregår mellem forbruger og handelsselskab.

Debitorstyring:
Med eg Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I EG Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

EDM:
EDM konsoliderer målerdata og giver overblik over både forbrug og produktion. Et effektivt værktøj til kontrol og analyse af målerdata, som giver grundlag for korrekte beslutninger. Validering af kontrol af manglende forbrug sikrer forsyningsselskabet mod tab.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i EG Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Statistisk målerkontrol:
Dette modul anvendes til undersøgelse af, om en andel af en række ens målere stadig fungerer efter hensigten. Hvis den undersøgte andel antyder, at der er fejl på den undersøgte type målere (testgruppe), skal alle målere af den aktuelle type udskiftes og kasseres.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med EG Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Datakonsistens sammenligningsværktøj:
Dette modul sikrer en effektiv proces i at massebehandle uoverensstemmelser mellem Datahub og EG Xellent samt giver mulighed for at udsøge fejl for opnåelse af en bedre datakonsistens i systemet.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Foretrukken Kommunikation:
Modulet varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Modulet anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Installationsblanket:
Skaber interaktion mellem Installationsblanket.dk og EG Xellent. Det giver transparens både på administrationssiden og hos installatøren og medfører produktivitetsforbedringer og mindre spildtid i samtlige led – også hos installatørerne.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til Xellent kan anvendes både online og offline.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Oprettelse af nettoafregningsanlæg:
Denne guide automatiserer processen og reducerer tidsforbruget ved oprettelsen af en ny nettoafregnet installation i EG Xellent. Løsningen omfatter en oprettelsesproces for samtlige nettoafregningsgrupper.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:
Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Smartmeters:
Modul til håndtering af udskiftning af målere samt rekvirering og modtagelse af aflæsninger fra både time- og skabelonafregnede kunder.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde.

Transformerstyring:
Transformere lagerstyres enkeltvist pr. varenummer med oplysninger om bestykning, pris mv. Ved lagerafgang til et projekt markeres transformeren med projektnummer så det til enhver tid er synligt, hvor transformeren blev benytte og befinder sig.

Tromlestyring:
Kabelvarer udleveres til projekter i form af hele tromler eller som afmålte meter. Ved udlevering af hele tromler til et projekt, anføres det automatisk i systemet, så det til enhver tid er synligt, hvor den enkelte tromle befinder sig.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktoner:

Ensartet fordeling af abonnementer:
Denne tillægsfunkton muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Indkøb og oprettelse af objekter:
Modul til styring af indkøb og modtagelse af objekter fra oprettelse til udlevering.

Indkøb af tromler:
Tromle- og transformerstyring har medført ændringer i indkøbsmodulet, hvorfra begge varetyper tilgår lageret.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

gas

Gas

Gas

Basismoduler:

Afregning:

Afregningsmodulet i EG Xellent sikrer en optimal proces fra håndtering af måle-/forbrugsdata til opkrævning af tilgodehavender. Modulet giver mulighed for effektiv fakturering og fleksibel opsætning i forhold til den enkelte markedsrolle og de tilhørende leverancearter.

Arbejdsordre:
Effektivt værktøj til styring af opgaver relateret til vedligehold, tilsyn eller nyanlæg af energiselskabets infrastruktur. Kan anvendes til styring af både periodiske vedligeholdelsesopgaver, ad hoc-opgaver, fejlregistreringer og kontroller i henhold til myndighedskrav.

Brevfletning:
EG Xellent brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Debitorstyring:
Med EG Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I EG Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

EDM:
EDM konsoliderer målerdata og giver overblik over både forbrug og produktion. Et effektivt værktøj til kontrol og analyse af målerdata, som giver grundlag for korrekte beslutninger. Validering af kontrol af manglende forbrug sikrer forsyningsselskabet mod tab.

EDI:
Med dette modul får gasdistribution og gashandel et kommunikationsværktøj, der effektivt håndterer kundernes mulighed for frit at kunne vælge energileverandør på et liberaliseret energimarked og figør derved værdifulde ressourcer.

Egne installationer:
Dette modul giver mulighed for energiselskaberne at kontere mellemværende for egne installationer ned på finanskonti frem for en normal faktureringsproces.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i EG Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i EG Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Statistisk Målerkontrol:
Dette modul anvendes til undersøgelse af, om en andel af en række ens målere stadig fungerer efter hensigten. Hvis den undersøgte andel antyder, at der er fejl på den undersøgte type målere (testgruppe), skal alle målere af den aktuelle type udskiftes og kasseres.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afskrivningsmodul:
Afskrivningsmodulet anvendes til håndtering af afskrivning på tab på kunder, der ikke kan betale. Afskrivningsprocessen automatiseres, så en eller samtlige åbne poster for kunden med få klik kan afskrives. Der er mulighed for differentiering ved afskrivning på særskilte konti.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med EG Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

FlexPricing:
Beregningsløsning til afregning af timeværdier med priser, som kan variere time for time. Flex pricing beregningen kan prismæssigt basere sig på markedspriser, egne priser samt tillæg, fradrag eller procentvise andele af den valgte pristype.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Indkøbspriser:
Dette modul giver mulighed for at registrere indkøbspriser fra fx bilaterale aftaler. Tillæg kan tildeles i forhold til salgspriser. Ved oprettelse af aftaler og tilhørende kontrakter med dette modul, dannes der automatisk prisstyring.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørløsning:
Modulet Leverandørløsning er designet til at kunne håndtere store datamængder i et liberaliseret marked. Understøtter kravene i markedet i forhold til markedsorientering, konkurrenceparathed, serviceorientering med fokus på effektivisering og produktionsforøgelse.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til EG Xellent kan anvendes både online og offline.

MobilePay/Abonnementsbetaling:
Modulet integrerer EG Xellent med MobilePay i forhold til "MobilePay Abonnementsbetalinger". Der kan via integrationen foretages tilmelding/afmelding samt opkrævninger, enten i form af periodiske opkrævninger eller som ad-hoc opkrævninger.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:
Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Samlefaktura:
Samlefaktura i flere formater kan dannes på tværs af debitorer ved brug af tags fra koden på kontrakten. Grundlaget er dannede fakturaer. Ved dannelsen skrives de pågældende fakturalinjer i en fil med en logfil. Der er mulighed for gendannelse af filer.

Samlefakturering til gasmarkedet:
Modulet understøtter udveksling af fakturainformationer mellem eksterne distributionsselskaber og gashandel, afstemning af fakturagrundlag mellem selskaber og understøtter udsendelse af én samlet gasregning tl forbrugeren på vegne af Distribution og Gashandel.

Smartmeters:
Modul til håndtering af udskiftning af målere samt rekvirering og modtagelse af aflæsninger fra både time- og skabelonafregnede kunder.

Serviceordninger:
Dette modul håndterer de serviceaftaler, der ingås med kunder om apparater og serviceringen af disse, og giver mulighed for afregning over for eksterne servicefirmaer.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Take or Pay:
Take or Pay kan anvendes til kunder, som aftager en fast mængde energi i en given periode. Det revideres fx årligt, om det aktuelle forbrug stemmer overens med det aftalte. Differencen kan afregnes overfor kunden.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde. 

Udskriftsstyring af afregningsfakturaer:
Udskriftsstyringsmodulet giver det enkelte forsyningsselskab mulighed for selv at kunne definere eget design/layout af egne regningsprint for afregningsfakturaer. Dette for at kunne levere kundevenlige fakturaer, som er målrettet de enkelte kundesegmenter samt mulighed for markedsføring, kampagner og kundeservice.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktoner:

El- og varmeproduktion:
Dette modul giver mulighed for afregning af el- og fjernevarmeproduktion i EG Xellent. Produktionen opsættes og afregnes via to installationer: en kedelinstallation og en motorinstallation.

Ensartet fordeling af abonnementer:

Denne tillægsfunkton muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

FlexPricing for skabelonkunder:
Denne funktion giver mulighed for, at skabelonkunder med aftaler kan anvende flex pricing beregning. Efter modtagelse af forbrugsposteringer fordeles forbruget på timeniveau, hvorved grundlaget for flex pricing beregning skabes.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Indkøb og oprettelse af objekter:
Modul til styring af indkøb og modtagelse af objekter fra oprettelse til udlevering.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Tillægsprodukter til aftaler:
Denne funktion giver mulighed for at oprette flere kontraktdele til én og samme kontrakt ved oprettelse af en ny aftale.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

vand

Vand

Vand

Basismoduler:

Afregning:

Afregningsmodulet i EG Xellent sikrer en optimal proces fra håndtering af måle-/forbrugsdata til opkrævning af tilgodehavender. Modulet giver mulighed for effektiv fakturering og fleksibel opsætning i forhold til den enkelte markedsrolle og de tilhørende leverancearter.

Arbejdsordre:
Effektivt værktøj til styring af opgaver relateret til vedligehold, tilsyn eller ny-anlæg af forsyningsselskabets infrastruktur. Kan anvendes til styring af både periodiske vedligeholdelsesopgaver, ad hoc opgaver, fejlregistreringer og kontroller i henhold til myndighedskrav.

Brevfletning:
EG Xellent brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Debitorstyring:
Med EG Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I EG Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

EDM:
EDM konsoliderer målerdata og giver overblik over både forbrug og produktion. Et effektivt værktøj til kontrol og analyse af målerdata, som giver grundlag for korrekte beslutninger. Validering af kontrol af manglende forbrug sikrer forsyningsselskabet mod tab.

Egne installationer:
Dette modul giver mulighed for, at forsyningsselskaberne kan kontere mellemværende for egne installationer ned på finanskonti frem for en normal faktureringsproces.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i EG Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i EG Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Statistisk målerkontrol:
Dette modul anvendes til undersøgelse af, om en andel af en række ens målere stadig fungerer efter hensigten. Hvis den undersøgte andel antyder, at der er fejl på den undersøgte type målere (testgruppe), skal alle målere af den aktuelle type udskiftes og kasseres.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

Vandafledning – trappetilmeldinger:
Modulet omfatter en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningen for ejendomme, hvorfor der drives erhverv med et vandforbrug på over 500 m2 vand om året. Der opkræves efter differentierede takster afhængigt af vandforbrugets størrelse.

Vand-/vandafledningsandel:
Funktionalitet til at foretage afregning af vand-/vandafledningsandel ud fra aflæst forbrug hentet fra vandmåler.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afskrivningsmodul:
Afskrivningsmodulet anvendes til håndtering af afskrivning på tab på kunder, der ikke kan betale. Afskrivningsprocessen automatiseres, så en eller samtlige åbne poster for kunden med få klik kan afskrives. Der er mulighed for differentiering ved afskrivning på særskilte konti.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med EG Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

Fordeling af forbrug:
Tager udgangspunkt i et faktisk aflæst forbrug, som enten overføres fra én installation til en anden eller fordeles fra én installation til flere. Derved håndteres fx situationer med fordeling af afregning for vand og vandafledning samt problemstillinger med fordeling af forbrug i lejlighedskomplekser.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til EG Xellent kan anvendes både online og offline.

MobilePay/Abonnementsbetalinger:
Modulet integrerer EG Xellent med MobilePay i forhold til "MobilePay Abonnementsbetalinger". Der kan via integrationen foretages tilmelding/afmelding samt opkrævninger, enten i form af periodiske opkrævninger eller som ad-hoc opkrævninger.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:
Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Smartmeters:
Modul til håndtering af udskiftning af målere samt rekvirering og modtagelse af aflæsninger fra både time- og skabelonafregnede kunder.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Samlefaktura:
Samlefaktura i flere formater kan dannes på tværs af debitorer ved brug af tags fra koden på kontrakten. Grundlaget er dannede fakturaer. Ved dannelsen skrives de pågældende fakturalinjer i en fil med en logfil. Der er mulighed for gendannelse af filer.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde. 

Udskriftsstyring af afregningsfakturaer:
Udskriftsstyringsmodulet giver det enkelte forsyningsselskab mulighed for selv at kunne definere eget design/layout af egne regningsprint for afregningsfakturaer. Dette for at kunne levere kundevenlige fakturaer, som er målrettet de enkelte kundesegmenter samt mulighed for markedsføring, kampagner og kundeservice.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktoner:

Ensartet fordeling af abonnementer:
Denne tillægsfunkton muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

Flyttegebyr på aftaler:
Mulighed for, at der kan beregnes flyttegebyr på aftaler indenfor el under engrosmodellen. Når der sker en fraflytning fra et målepunkt, vil der blive beregnet et flyttegebyr. Gebyropkrævningen kan fravælges på den enkelte kontrakt.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Indkøb og oprettelse af objekter:
Funktionalitet til styring af indkøb og modtagelse af objekter fra oprettelse til udlevering.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

ild

Varme

Varme

Basismoduler:

Afregning:

Afregningsmodulet i EG Xellent sikrer en optimal proces fra håndtering af måle-/forbrugsdata til opkrævning af tilgodehavender. Modulet giver mulighed for effektiv fakturering og fleksibel opsætning i forhold til den enkelte markedsrolle og de tilhørende leverancearter.

Arbejdsordre:
Effektivt værktøj til styring af opgaver relateret til vedligehold, tilsyn eller ny-anlæg af forsyningsselskabets infrastruktur. Kan anvendes til styring af både periodiske vedligeholdelsesopgaver, ad hoc opgaver, fejlregistreringer og kontroller i henhold til myndighedskrav.

Brevfletning:
EG Xellent brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Debitorstyring:
Med EG Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I EG Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

EDM:
EDM konsoliderer målerdata og giver overblik over både forbrug og produktion. Et effektivt værktøj til kontrol og analyse af målerdata, som giver grundlag for korrekte beslutninger. Validering af kontrol af manglende forbrug sikrer forsyningsselskabet mod tab.

Egne installationer:
Dette modul giver mulighed for, at forsyningsselskaberne kan kontere mellemværende for egne installationer ned på finanskonti frem for en normal faktureringsproces.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Gradberegning:
Funktion relateret til fjernvarme og fjernkøling. Giver mulighed for dels udregning af fremløbs- og returløbstemperatur dels udregning af delta for de to temperaturer, hvorved afkølingsgraden eller opvarmningsgraden findes.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i EG Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i EG Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Statistisk målerkontrol:
Dette modul anvendes til undersøgelse af, om en andel af en række ens målere stadig fungerer efter hensigten. Hvis den undersøgte andel antyder, at der er fejl på den undersøgte type målere (testgruppe), skal alle målere af den aktuelle type udskiftes og kasseres.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afskrivningsmodul:
Afskrivningsmodulet anvendes til håndtering af afskrivning på tab på kunder, der ikke kan betale. Afskrivningsprocessen automatiseres, så en eller samtlige åbne poster for kunden med få klik kan afskrives. Der er mulighed for differentiering ved afskrivning på særskilte konti.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

BBR-oplysninger:
EG Xellent giver mulighed for at registrere BBR-oplysninger. Oplysninger om fx opvarmningsform, areal, energimærkning m.m. kan registreres pr. ejendomsnummer/bygningsnummer.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med EG Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Energiudnyttelsesgrad/Afregning:
Modul til fjernvarme og fjernkøling for at afregne graden af energiudnyttelsen. Dette sker for at kunne give en mere retfærdig regning til forbrugerne. Udregningen baserer sig på forbrugerens fremløbstemperatur og returløbstemperatur, hvorved det synliggøres, hvor godt energien udnyttes.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

Fordeling af forbrug:
Tager udgangspunkt i et faktisk aflæst forbrug, som enten overføres fra én installation til en anden eller fordeles fra én installation til flere. Derved håndteres fx situationer med fordeling af afregning for vand og vandafledning samt problemstillinger med fordeling af forbrug i lejlighedskomplekser.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til EG Xellent kan anvendes både online og offline.

MobilePay/Abonnementsbetalinger:
Modulet integrerer EG Xellent med MobilePay i forhold til "MobilePay Abonnementsbetalinger". Der kan via integrationen foretages tilmelding/afmelding samt opkrævninger, enten i form af periodiske opkrævninger eller som ad-hoc opkrævninger.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:
Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Samlefaktura:
Samlefaktura i flere formater kan dannes på tværs af debitorer ved brug af tags fra koden på kontrakten. Grundlaget er dannede fakturaer. Ved dannelsen skrives de pågældende fakturalinjer i en fil med en logfil. Der er mulighed for gendannelse af filer.

Serviceordninger:
Håndtering af de serviceaftaler, der indgås med kunder om apparater og serviceringen af disse. Giver mulighed for afregning over for eksterne servicefirmaer.

Smartmeters:
Modul til håndtering af udskiftning af målere samt rekvirering og modtagelse af aflæsninger fra både time- og skabelonafregnede kunder.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde. 

Udskriftsstyring af afregningsfakturaer:
Udskriftsstyringsmodulet giver det enkelte forsyningsselskab mulighed for selv at kunne definere eget design/layout af egne regningsprint for afregningsfakturaer. Dette for at kunne levere kundevenlige fakturaer, som er målrettet de enkelte kundesegmenter samt mulighed for markedsføring, kampagner og kundeservice.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktoner:

Ensartet fordeling af abonnementer:
Denne tillægsfunkton muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

Flyttegebyr på aftaler:
Mulighed for, at der kan beregnes flyttegebyr på aftaler indenfor el under engrosmodellen. Når der sker en fraflytning fra et målepunkt, vil der blive beregnet et flyttegebyr. Gebyropkrævningen kan fravælges på den enkelte kontrakt.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Indkøb og oprettelse af objekter:
Funktionalitet til styring af indkøb og modtagelse af objekter fra oprettelse til udlevering.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

internet

Fiber/bredbånd

Fiber/bredbånd

Basismoduler:

Afregning:

Afregningsmodulet i EG Xellent sikrer en optimal proces fra håndtering af måle-/forbrugsdata til opkrævning af tilgodehavender. Modulet giver mulighed for effektiv fakturering og fleksibel opsætning i forhold til den enkelte markedsrolle og de tilhørende leverancearter.

Arbejdsordre:
Effektivt værktøj til styring af opgaver relateret til vedligehold, tilsyn eller ny-anlæg af forsyningsselskabets infrastruktur. Kan anvendes til styring af både periodiske vedligeholdelsesopgaver, ad hoc opgaver, fejlregistreringer og kontroller i henhold til myndighedskrav.

Brevfletning:
EG Xellent brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Debitorstyring:
Med EG Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

Egne installationer:
Dette modul giver mulighed for, at forsyningsselskaberne kan kontere mellemværende for egne installationer ned på finanskonti frem for en normal faktureringsproces.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i EG Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i EG Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afskrivningsmodul:
Afskrivningsmodulet anvendes til håndtering af afskrivning på tab på kunder, der ikke kan betale. Afskrivningsprocessen automatiseres, så en eller samtlige åbne poster for kunden med få klik kan afskrives. Der er mulighed for differentiering ved afskrivning på særskilte konti.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med EG Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørløsning:
Modulet er designet til at kunne håndtere store datamængder i et liberaliseret marked. Det understøtter kravene i markedet i forhold til markedsorientering, konkurrenceparathed, serviceorientering med fokus på effektivisering og produktionsforøgelse.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til EG Xellent kan anvendes både online og offline.

MobilePay/Abonnementsbetalinger:
Modulet integrerer EG Xellent med MobilePay i forhold til "MobilePay Abonnementsbetalinger". Der kan via integrationen foretages tilmelding/afmelding samt opkrævninger, enten i form af periodiske opkrævninger eller som ad-hoc opkrævninger.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:
Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

Provisionering og båndbredde:
Produktkonfiguratoren letter registreringen af kunders bredbåndsønsker. Kan integreres med CRM salgstilbud, så kampagnemuligheder kan ses. Valgene danner grundlag for provisionering af fx bredbåndshastigheder og tv-pakker.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Samlefaktura:
Samlefaktura i flere formater kan dannes på tværs af debitorer ved brug af tags fra koden på kontrakten. Grundlaget er dannede fakturaer. Ved dannelsen skrives de pågældende fakturalinjer i en fil med en logfil. Der er mulighed for gendannelse af filer.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde. 

Udskriftsstyring af afregningsfakturaer:
Udskriftsstyringsmodulet giver det enkelte forsyningsselskab mulighed for selv at kunne definere eget design/layout af egne regningsprint for afregningsfakturaer. Dette for at kunne levere kundevenlige fakturaer, som er målrettet de enkelte kundesegmenter samt mulighed for markedsføring, kampagner og kundeservice.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktoner:

Ensartet fordeling af abonnementer:
Denne tillægsfunkton muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Indkøb og oprettelse af objekter:
Funktionalitet til styring af indkøb og modtagelse af objekter fra oprettelse til udlevering.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

trash

Renovation

Renovation

Basismoduler:

Afregning:

Afregningsmodulet i EG Xellent sikrer en optimal proces fra håndtering af måle-/forbrugsdata til opkrævning af tilgodehavender. Modulet giver mulighed for effektiv fakturering og fleksibel opsætning i forhold til den enkelte markedsrolle og de tilhørende leverancearter.

Arbejdsordre:
Effektivt værktøj til styring af opgaver relateret til vedligehold, tilsyn eller ny-anlæg af forsyningsselskabets infrastruktur. Kan anvendes til styring af både periodiske vedligeholdelsesopgaver, ad hoc opgaver, fejlregistreringer og kontroller i henhold til myndighedskrav.

Brevfletning:
EG Xellent brevfletning er en udbygning af standardbrevfletningsfunktionen i Microsoft Dynamics 365, hvorved der kan udføres massebrevfletning og anvendes repeterende felter. Brevfletningsmodulet giver forsyningsselskaberne en mere individuel mulighed for at præge eget layout af forsendelser via forskellige kanaler.

Debitorstyring:
Med EG Xellent Debitorstyring optimeres processen for opkrævning af tilgodehavender. Det sker i forhold til automatiserede processer for håndtering af rettidige betalinger og anvendelse af rykkerforløb og renteberegning ved manglende betalinger/restance.

Depositum:
I EG Xellent er der mulighed for, med simple arbejdsgange at kunne håndtere kunder, som skal indbetale depositum eller stille sikkerhed ud fra deres individuelle forbrug.

Egne installationer:
Dette modul giver mulighed for, at forsyningsselskaberne kan kontere mellemværende for egne installationer ned på finanskonti frem for en normal faktureringsproces.

Finansieringer:
Modulet giver mulighed for at administrere finansieringsaftaler vedrørende tilslutningsbidrag osv. Det er muligt at udskrive finansieringsaftalen inklusive FI-kort. Mulighed for registrering af låneansøgninger, inden finansieringen effektueres.

Infrastruktur:
Effektiv funktionalitet til styring af alle vedligeholdelsesopgaver vedrørende installationer og målere. Det er nemt at registrere hele distributionsnettet samt få overblik over infrastrukturen.

Målerfri installationer:
Dette modul styrer, at der kan foretages beregning af installationer uden målere/forbrugsposteringer eller aftaler uden forbrugsposteringer. Det kan fx være aftaler, der kun afregner faste enheder eller installationer, som kun afregner engangsydelser.

OIOUBL-fakturaer:
Fremsendelse af fakturaer i et elektronisk format kaldes e-faktura. Dette modul giver mulighed for udsendelse af e-fakturaer i formatet OIOUBL. Anvendes i forbindelse med projekt, slutkunde energifaktura og B2B engrosafregning til elmarkedet.

Persondataloven:
Med dette modul i EG Xellent gives der mulighed for: 1) Opsætning af adgangsbegrænsninger, 2) Anonymisering af forældede data.

Projekt:
Et fleksibelt og effektivt projektværktøj er en nødvendighed for et energiselskab. Den øgede konkurrence kræver indsigt og effektivitet, og med specieldesignede projektfunktioner til forsyningsbranchen er projektmodulet i EG Xellent det perfekte værktøj til opgaven.

Rabat/tillæg:
Afregningsmæssigt giver EG Xellent mulighed for at køre med forskellige rabt/tillægsfunktioner: 1) Rabat på pris, 2) Rabat på en given periode, 3) Linjerabat pr. vare, 4) Rabat/tillæg ud fra antal regninger, 5) Rabat/tillæg ud fra betalingsmedie, 6) Rabat/tillæg efter bestemt periode

Renovation:
Dette modul anvendes til at håndtere registrering af containere i relation til fx dagrenovation, affaldssortering og haveaffald og tømninger for hvert distrikt. Tømninger kan foretages med de ønskede frekvenser på dags- eller ugeniveau. Mulighed for ekstra tømninger, storskraldsordning og øvrige tillæg i form af fx antal låse.

Rollebaserede arbejdsområder:
Der kan i henhold til enkelte forretningsroller i i forsyningsselskaberne opsættes arbejdsområder, som skaber overblik over hverdagsopgaverne og er med til at: 1) Skabe overblik over forretningsdata, 2) Forøge produktiviteten og effektiviteten, 3) Prioritere opgaver, 4) Blive opdateret hurtigt.

Validering af forbrug og fakturaer:
Funktionalitet som giver mulighed for at opsætte diverse valideringer af forbrug og fakturaer. Opfølgning på valideringerne af forbrug sker efter registreringen, mens det for fakturaer sker efter dannelsen.

EG Xellent CRM:
Modulet sikrer effektiv kundehåndtering og support. Desuden giver det et hurtigt og nemt overblik over bl.a. kundevendte opgaver og aktiviteter.

Tillægsmoduler:

Afregningsopfølgning:
Til tillægsmodulet Afregningsopfølgning findes der forskellige funktioner, fx faktureringsstatistik, som indikerer salg i slut-/acontofakturering. "Ikke-fakturererede kontrakter" angiver de kontrakter, som ikke er blevet afregnet.

Afskrivningsmodul:
Afskrivningsmodulet anvendes til håndtering af afskrivning på tab på kunder, der ikke kan betale. Afskrivningsprocessen automatiseres, så en eller samtlige åbne poster for kunden med få klik kan afskrives. Der er mulighed for differentiering ved afskrivning på særskilte konti.

Afregningspilot:
Afregningspilot er et tillægsmodul til håndtering af bundtning og batchkørsler, så jobs i forbindelse med udsendelse af fakturaer kan deles ud på flere enheder. Overvågning af fremdriften i de enkelte faser sker via et oversigtsværktøj.

Automatisering af fakturering mellem selskaber:
Dette modul sørger for, at der med automatiseret funktionalitet kan foretages fakturering af projektfakturaer og kreditorfakturaer mellem selskaber.

Avanceret afregningspilot:
Avanceret afregningspilot modulet giver mulighed for at foretage beregning, fakturering og udskrift i en kørsel. I tillæg til modulet indgår der en funktion til validering af beregnede fakturaer. Denne validering sikrer, at ikke-accepterede fakturaer filtreres fra, inden faktureringen gennemføres.

Avanceret infrastruktur:
Udvidet funktionalitet til infrastrukturen i forbindelse med service og vedligehold. Funktionaliteten indbefatter registrering af tællerstande, typisk produktionstæller, tekniske specifikationer og serviceplaner, som kan styres ud fra kalenderen eller tællerbaseret.

Betalingssager:
Modulet Betalingssager giver mulighed for at opsplitte et tilgodehavende i en afdragsordning. Det er muligt at beregne renter og indberette disse til SKAT. Endvidere kan de pågældende rater opkræves via Betalingsservice.

CVR/CPR-integration:
Med EG Xellent CVR/CPR-integration slipper virksomheden for den manuelle opdatering af adresseoplysninger. CVR/CPR-integration er rettet mod de kommunale virksomheder, der automatisk har adgang til CPR-registret. Igennem modulet bliver adresseoplysningerne ajourført ved oprettelsen af kunden.

Ekstern inkasso:
Til håndtering af integration til eksterne inkassobureauer. Modulet giver bl.a. mulighed for at se en oversigt over inkassosager og filoverførsler samt for direkte opslag af inkassosager i det eksterne inkassobureaus system.

Engangsfaktura:
Funktionen Engangsfaktura anvendes til afregning af engangsydelser på særskilte fakturaer fra den enkelte kontrakt, uden for den normale afregningscyklus/afregningsplan. Kreditering af dannede engangsfakturaer kan ske uafhængigt af rækkefølge.

Fakturaindscanning:
Modul der effektiviserer godkendelsesprocedurer og minimerer arbejdet med bogføring af kreditorfakturaer. Bogføringsbilag gøres tilgængelige for alle i firmaet. Omfatter processen fra modtagelse, registrering, validering og godkendelse til slutbogføring.

Foretrukken kommunikation:
Modulet Foretrukken kommunikation varetager udsendelse af kommunikation via e-mails og dokumenter. Udsendelsen styres via kommunikationsemner, som opsættes på kundeniveau. Modulet omfatter fx udsendelse af fakturaer, aflæsningskort og brevfletning.

Forudbetaling af debitorer:
Anvendes til fakturabetaling, hvor kreditposter anvendes som betaling af kommende fakturaer. Kreditposter anvendt til forudbetaling kan være forårsaget af overskydende indbetaling eller af kreditposteringer, som er sat til udbetaling.

Kundeserviceoverblik:
Kundeserviceoverblik er et effektivt værktøj for kundeservicemedarbejderen ved kundehenvendelser. Ét enkelt skærmbillede giver medarbejderen overblik over alle væsentlige oplysninger om en given kunde. Effekten er hurtigere håndtering og en bedre oplevelse for kunden.

Leverandørservice:
Betalinger, som foretages via Leverandørservice, sker via en aftale med Nets, hvor der foretages direkte træk af mellemværender fra kundens bankkonto. Disse betalinger registreres direkte i EG Xellent via en betalingskladde.

Maskinstyring:
Dette modul giver mulighed for at holde styr på køretøjer i virksomheden. Der registeres bl.a. oplysninger om nummer, navn og registreringsnummer på køretøjet eller maskinen.

Massekreditering og afregning via kontrakt:
Modulet giver mulighed for at massekreditere flere fakturaer fra den individuelle kontrakt ved korrektion af en tidligere faktura. Efter korrektion kan det samme antal fakturaer genberegnes via masseberegnings-funktionalitet fra den individuelle kontrakt.

Mobile løsninger:
EG Xellents Mobile løsninger understøtter de medarbejdere, som er på farten med arbejdsredskaber, der er let tilgængelige og intuitive at anvende. Mobile løsninger til EG Xellent kan anvendes både online og offline.

MobilePay/Abonnementsbetalinger:
Modulet integrerer EG Xellent med MobilePay i forhold til "MobilePay Abonnementsbetalinger". Der kan via integrationen foretages tilmelding/afmelding samt opkrævninger, enten i form af periodiske opkrævninger eller som ad-hoc opkrævninger.

NemKonto:
Dette modul giver mulighed for udbetaling til debitorer via NemKonto, hvis der foreligger CVR/CPR-oplysninger om kunden. Dette virker i EG Xellent for afregningsopgørelse og saldoopgørelser. Endvidere følges de enkelte betalingsmedier og deres beløbsgrænser.

Nets Share:
Nets Share er en distributionskanal gennem modulet Foretrukken Kommunikation. Nets Share fordeler post til Nets, som håndterer udsendelse af e-mails, udskrifter, returforsendelser (hvis fx kunden er flyttet) og – vigtigst af alt – dokumenter til eBoks.

Opsplitning af betalinger:
Ved anvendelse af modulet Opsplitning af betalinger sker der på betalingstidspunktet automatisk overførsel af betalingerne til de respektive mellemregningsregnskaber, i henhold til de relaterede opsplittede debitorposteringer fra den udlignede faktura.

Placering af beløb på kontrakt:
Modulet giver mulighed for at placere tilgodehavender på kunders kontrakter i form af engangsydelser. De placerede beløb påføres/afregnes via førstkommende regning.

Potentielle målesteder:
Dette modul giver mulighed for registrering af en fysisk adresse med tilknytning af den/de potentielle leverancearter, som er relevante for adressen. Ved aktivering af det potentielle målested bliver installation/aftale, målepunkt, debitor og kontrakt oprettet.

RenoWeb Integration:
Integrationen sikrer, at de daglige arbejdsprocesser i RenoWeb kan varetages baseret på data fra EG Xellent i form af kundedata og afregningsydelser/-priser. I integrationen gives der også mulighed for modtagelse af afregningsdata fra RenoWeb til afregning og fakturering i EG Xellent.

Ressourceplanlægning:
Modulet Ressourceplanlægning giver energiselskabet et effektivt værktøj til optimal planlægning af typer af arbejdsopgaver og ressourcer. Grafiske oversigter skaber overblik, som effektiviserer den daglige prioritering.

Samhandelsaftaler:
Der kan opsættes projektsamhandelsaftaler via et fakturaprojekt eller en debitor. Samhandelsaftaler kan opsættes for varer, udgifter og timer. Det er muligt at styre salgspriser og rabatter ud fra samhandelsaftaler.

Samlefaktura:
Samlefaktura i flere formater kan dannes på tværs af debitorer ved brug af tags fra koden på kontrakten. Grundlaget er dannede fakturaer. Ved dannelsen skrives de pågældende fakturalinjer i en fil med en logfil. Der er mulighed for gendannelse af filer.

SMS:
Med en SMS-løsning kommer forsyningsselskabet endnu tættere på kunderne. Send beskeder om lukning, fakturaer, saldo, rykkere eller anden vigtig information, og styrk hermed kommunikationen overfor kunderne, som hurtigt og direkte modtager meddelelserne.

Tidsregistrering via ugekladder:
Standard tidsregistrering sker via en linje pr. dag. Med dette tillægsmodul får medarbejderne mulighed for at registrere tid på ugebasis.

Total PBS/Medsend bilag:
Løsning til udsendelse af pdf-fakturaer til videre distribution hos Nets. Løsningen effektiviserer og giver besparelser i forbindelse med udskrivning, kuvertering og udsendelse af fakturaer. Betalingsoversigter og evt. bilag/pdf-udskrifter af afregningsfakturaen dannes for den enkelte kunde. 

Udskriftsstyring af afregningsfakturaer:
Udskriftsstyringsmodulet giver det enkelte forsyningsselskab mulighed for selv at kunne definere eget design/layout af egne regningsprint for afregningsfakturaer. Dette for at kunne levere kundevenlige fakturaer, som er målrettet de enkelte kundesegmenter samt mulighed for markedsføring, kampagner og kundeservice.

Vægtbaseret renovation:
Dette modul giver mulighed for at importere vægtbaserede renovationsdata i EG Xellent. Importen sker som engangsydelser til kontrakter, hvorefter der kan ske afregning.

WEB-API/selvbetjening:
Webudviklere kan præsentere data med samme flotte design, som anvendes på resten af forsyningsvirksomhedens hjemmeside.

Tillægsfunktoner:

Ensartet fordeling af abonnementer:
Denne tillægsfunkton muliggør, at der for abonnementer baseret på ydelsestypen "Periode", kan ske ensartet fordeling. Det sker ved, at der periodiseres med et valgt forbrugsmønster frem for med lineær fordeling, som er standardmetoden.

Håndtering af tilbageførte betalinger:
Funktion til håndtering af tilbageførte PBS betalinger, således den oprindelige faktura genåbnes som en åben debitor postering.

Import af projektbudgetter:
Tilbyder import af projektbudgetter via Excel, fx timebudget, udgiftsbudget og varebudget. Projektbudgetterne kan efter importen ses under projektet.

Indkøb og oprettelse af objekter:
Funktionalitet til styring af indkøb og modtagelse af objekter fra oprettelse til udlevering.

Ingen gebyr på første regning:
Med funktionen "Ingen gebyr på første regning" gives der mulighed for styring af gebyropkrævningen på første regning.

Markering af slutafregnede kontrakter:
Gør det muligt for på kontraktniveau at kunne se, hvorvidt en kontrakt er slutafregnet. Hermed gives brugeren et overblik over de kontrakter, som er faktureret som enten slutopgørelse eller flytteopgørelse.

Nets – Egen OCR-linje:
Det er muligt at få EG Xellents egen OCR-linje eksporteret i forbindelse med en PBS-totalløsning. Anvendes funktionen Nets – egen OCR-linje, udvides Total PBS XML-filen med et nyt tag.

Overførsel af finansposter:
Funktionalitet til overførsel af finansposter omfatter overførsel af finans- eller bankposter fra ét regnskab til ét eller flere andre regnskaber. Det kan vælges, om det skal ske som filoverførsel eller som kladdeoverførsel mellem regnskaber.

Projektfaser:
Der kan genereres version af faser, tjeklister og ansøgninger til forskellige typer af projekter.

Samling af NemKonto filer:
Modulet tilbyder en kørsel, som sammenlægger dannede NemKonto filer i en ny fil, hvorefter kørslen dels placerer den nye NemKonto fil i en ny mappestruktur til forsendelse dels flytter de oprindelige NemKonto filer, som sammenlægges over i en ny mappestruktur til log.

Samtykke:
Samtykkemodulet i EG Xellent relaterer sig til persondataloven og -forordningen i forhold til registrering af samtykke og tilbagekaldelse heraf. Håndtering af samtykke kan ske via system eller via WEB-API.

Send til eBoks via Nets:
Funktionalitet til at sende fakturaer dannet i EG Xellent videre til eBoks via Total PBS leverancen og Nets. Forsendelse til eBoks baserer sig på, at der i XML-filen til TotalPBS angives CPR/CVR-oplysninger, hvorefter kunden kan fremfindes i e-Boks, for på den måde at få tilknyttet den pågældende faktura.

Udbetaling med Total PBS:
Tillægsfunktionen "Udbetaling med Total PBS" gør det muligt at medtage udbetalingsfakturaer i Total PBS leverancen som et medsend bilag, hvor opkrævningsbeløbet i XML filen sættes til DKK 0,00.

Undlad faktura i betalingsservice:
Modulet Undlad faktura i betalingsservice sikrer, at der ikke genereres fakturaoplysninger i forbindelse med Total PBS leverancen. Dette gælder både for FIK fakturaer og BS fakturaer.

Word-2-pdf:
Denne funktion muliggør, at Microsoft Words egen funktion til at lagre et dokument som .pdf udnyttes. Derved kan Word-2-pdf anvendes i forbindelse med dannelse af brevfletning til foretrukken kommunikation.

Nyheder

 • EG Utility tager hånd om it-sikkerheden

  I EG investerer vi løbende i it-sikkerhed og gør en stor indsats for, at vores løsninger kan fungere i en omskiftelig verden og understøtte en GDPR-sikker håndtering af data.

 • EG Utility: Integration til Skifteportal kan spare mange arbejdstimer

  Med EG's API-løsning kan du nu automatisere en ellers meget manuel proces, når det gælder indberetning og behandling af dødsbo.

 • AI og EG: Det skal give værdi for kunderne

  EG undersøger som altid nye muligheder for at anvende AI. Men det skal først og fremmest give kunderne fordele - i form af at optimere og understøtte deres forretning.

 • Vattenfall og EG Utility i nordisk samarbejde

  Vattenfall valgte sidste år at samarbejde med EG om faktureringssystemet EG Xellent D365 i Danmark og Norge med mulighed for udvidelse med Finland og Sverige.

 • Høje Taastrup Fjernvarme vælger EG SonWin

  Høje Taastrup Fjernvarme har underskrevet en aftale med EG, som skal sikre en mere moderne, digital understøttelse af både administration og kundeservice hos fjernvarmeselskabet.

 • La' vær med at vente længere – tal med EG på Energiforum 2024

  Vi har alle travlt, hvis vi skal nå 2030-målene, så der er ingen tid at spilde. Mød os på Energiforums årsmøde, og kom gang med at handle.

 • EG køber Props og udvider udvalget af brugervenligt software til afregning i forsyningsbranchen

  I dag offentliggør EG opkøbet af det svenske softwarefirma Props Utility Solutions AB og Props Utility Services AB.

 • Samlet løsning til forsyningsselskaber håndterer både økonomi og afregning

  Med opgraderingen af EG SonWin til EG SonWin Cloud er løsningen samtidig blevet langt mere attraktiv for små og mellemstore forsyningsselskaber.

 • EG Utility Sweden har indgået ny aftale

  EG Utility Sweden og Vattenfall AB har indgået en aftale om brug af faktureringssystemet EG Xellent D365 i både Danmark og Norge med mulighed for udvidelse med Finland og Sverige.

 • Energi Viborg opgraderer sit afregningssystem

  Energi Viborg har valgt at opgradere deres nuværende version af afregningssystemet EG Xellent til den cloudbaserede, EG Xellent D365.

 • Her er opskriften på at spare 15 % på dit energiforbrug

  Vi er nødt til at spare på energien, hvis vi vil undgå at den grønne omstilling bliver for dyr. Igen og igen hører man, at det er enkelt at spare op til 15% af energiforbruget. Men passer det?

 • ”Det er en kliché, men det er sandt: Du lærer noget nyt hver dag”

  ”Det er en kliché, men det er sandt: Du lærer noget nyt hver dag” I denne serie kan du møde nogle af de kvinder, der arbejder for EG. Her er det Eija Kestilä fra EnerKey Oy i Finland.

 • GEV vil fakturere forbrugerne med EG SonWin

  Forsyningsselskabet GEV har underskrevet en aftale med EG, der skal sikre en tidssvarende it-understøttelse af afregning til selskabets kunder med EG SonWin.

 • Bright Energy og EG indgår nyt samarbejde

  Behovet for innovative løsninger og funktioner til at håndtere og optimere energiforbruget er stærkt stigende på grund af de høje elpriser.

 • EG vinder Innovationprisen 2022

  Sammen med Fusebox har EG vundet Energiforum Danmarks innovationspris 2022.

 • Alfa og Omega at overholde internationale standarder

  Når man skal dele data om sit CO2-aftryk, er det vigtigt, at dine nøgletallene er sammenlignelige og overholder standarder som GHG, GRI og SBTi.

 • EG er klar til at håndtere energikundernes indefrosne regninger

  EG Xellent og EG SonWin udvides, så de støtter forsyningsselskaber med en automatisering i forbindelse med indefrysningsordningen, både for el, gas og fjernvarme.

 • Pilotprojekt med sensorer baner vej for mere bæredygtige lejeboliger

  Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab DEAS tager sammen med blandt andet EG et stort grønt skridt og afprøver en række nyudviklede teknologiske løsninger. Målet er at fremme den bæredygtige adfærd, mindske boligens CO2-aftryk og højne beboernes livskvalitet.

 • EG på Folkemødet 2022: Find os i vrimlen

  Op mod 20.000 deltagere fra hele Danmark deltager i årets Folkemøde på Bornholm, så her får du en guide til, hvordan du kan finde EG i vrimlen.

 • EG køber Vitani Energy Systems A/S

  Med købet understreger EG sit mål om at blive en markedsførende leverandør af software til energiledelse og energistyring i Norden.

 • Bærum Energi live på Gasell

  Det norske forsyningsselskab Bærum Energi er gået live på el-handelssystemet, Gasell, der leveres af EG-selskabet Zavann i Sverige.

 • Fire projekter modtager EG Climate Gift 2021

  Fire FN-certificerede kompensationsprojekter i Indien, Fiji, Filippinerne og Malawi er blevet udvalgt som modtagere af EG Climate Gift 2021.

 • Design af fremtidens forretningsmodeller for el- og forsyningsselskaber

  For anden gang vil den virtuelle konference samle fagfolk med ansvar for energy-as-a-service, Energy Management, og Energy Efficiency fra el- og forsyningsselskaber på tværs af Europa.

 • Netselskabet KONSTANT samler stamdata i Zynergy fra EG

  For at skabe bedre overblik og minimere arbejdet med vedligehold af titusindvis af stamdata har netselskabet KONSTANT valgt at implementere EG-løsningen, Zynergy Component Registry.

 • Finske Hyvinkää benytter EG Omega for at reducere energiforbrug og CO2-udledning

  Den finske by Hyvinkää i Hyvinge Kommune vil reducere sit energiforbrug med 7,5% i 2025 - det kræver mod, en dedikeret indsats og de rigtige værktøjer.

 • EG Utility tager større ansvar: Forsyningsselskabet skal ikke stå som en hund i et spil kegler

  EG Utility påtager sig stadig større ansvar for at indgå og vedligeholde underaftaler på vegne af sine forsyningskunder, for at give dem mulighed for at fokusere på deres kerneopgave.

 • Ny markedsstrategi fører til SonWin-as-a-Service

  Store investeringer og optimeret service er hovedindholdet i en klar strategi, så det opdaterede SonWin fastholdes som en af forsyningsselskabernes foretrukne afregningsløsninger.

 • Svenske Zavann får sin første kunde i Norge

  Svenske Zavann blev i august 2021 en del af EG for at komme bredere ud på det nordiske utility-marked, og nu er den første aftale med norsk selskab i hus.

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.

 • EG køber Zavann AB og styrker sin Utility-forretning i Norden

  Zavann er specialiseret i afregnings- og handelssystemer til forsyningsselskaber.

 • Forsyningskunder får den optimale betalingsløsning med MobilePay

  EG Utility er den førende integrator af forsyningsselskaber til MobilePays faste betalinger. Senest har Energi Ikast styrket den digitale brugerrejse og samtidig høstet kontante besparelser.

 • Stockholm Gas AB og Gasnätet Stockholm AB vælger EG som partner og tjenesteleverandør

  Aftalen omfatter en samlet levering af tjenester inden for fakturering, kontrakthåndtering, målerdatahåndtering, markedskommunikation m.m. på det svenske gasmarked.

 • Klimapositivt elselskab med styr på kundernes data

  GodEl er et bæredygtigt og klimapositivt elselskab, og det kræver både stort samfundssind og en god it-partner.

 • Grøn omstilling kræver, at forbrugerne træffer mere grønne valg

  Mere end hver 3. danske forbruger får sin energiregning fra én af EG's branchespecifikke afregningsløsninger, og det ansvar forpligtiger.

 • Statens gasselskab konsoliderer intern it på rejsen mod fremtiden

  Gas er en af fremtidens energikilder, og derfor besluttede Folketinget i 2016 at samle den danske gasdistribution i ét fælles statsligt selskab. Store digitaliseringsprojekter skal konsolidere Evida's it.

 • EG Utility vinder vigtig leverance til Energinet

  Energinet i Danmark har efter et miniudbud på SKI rammeaftale 02.19 valgt at tildele kontrakten på et nyt afregningssystem til EG Utility.

 • Nu bliver det let for forsyningskunder at betale regningen

  Med et nyt modul, EG Mobile Invoicing, bliver det superlet for forsyningsselskabernes kunder at betale fx elregningen.

 • Hvordan involverer man slutbrugerne i den grønne omstilling?

  Forsyningsbranchen har de seneste år gennemgået store lovmæssige ændringer. Nu er det tid til at flytte fokus fra back-office og ud til forbrugerne.

 • Hvilke udfordringer skal vi forcere i en grøn omstilling?

  I en velfærdsstat, der er afhængig af beskatning af fossil energi, bliver finansiering en af de store udfordringer i vejen mod grøn omstilling.

 • Hvordan kan it-branchen bistå forsyningsbranchen i den grønne omstilling?

  Snart har alle danskere en fjernaflæst elmåler. Men hvordan udnytter energibranchen den guldgrube af data, det medfører, og hvad kan it-branchen bidrage med?

 • Nu henter EG sin energi fra vinden

  EG har indgået aftale med energiselskabet Norlys, der indebærer, at vi fremover kører på 100 procent CO2-neutral, vedvarende energi fra vindmøller i Danmark.

 • Sonlinc samler utility-kunder til to-dages ERFA-seminar

  Sonlinc samler i det kommende døgn sine utility-kunder til det traditionelle efterårsseminar med fokus på nyhede rog trends i branchen.

 • EG køber Sonlinc A/S

  EG har opkøbt den danskejede it-virksomhed Sonlinc A/S, der leverer service og software til forsyningsbranchen.

 • Ingen Digitaliseringsmesse uden EG

  På Digitaliseringsmessen19 i Odense Congress Center den 3. oktober 2019 byder EG deltagerne på guld og grønne skove!

 • GodEl vil være Sveriges mest effektive elselskab

  GodEl vil være Sveriges mest effektive elselskab. Læs, hvordan udfordreren til de etablere virksomheder i energibranchen arbejder for at lykkes.

 • KOMBIT i dialog med EG om databehandleraftaler

  Efter ønske fra Kit@ og EG A/S har KOMBIT indledt drøftelser om en ramme for kommunernes databehandleraftaler med EG på de eksisterende løsninger.

Kontakt os, og hør mere

Vil du høre mere om vores produkter og services? Kontakt vores team af brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Manager

Lotte Jensen

Tlf:  45 3035 0840

Email:  lotje@eg.dk