Kemisk risikovurdering uden kvaler

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

 

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kemistyring

Tag quizzen - og test din viden om kemistyring

 

Moduler til EG SafetyNet Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring består af en række forskellige moduler. 

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere modulkombinationer og sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Kemistyring

Kemikaliestyring

Kemikaliestyring

Kemikaliestyringsmodulet giver et overblik over, hvilke kemiske produkter, der findes i virksomheden og helt ud på den enkelte arbejdsplads.

Modulet giver virksomheden mulighed for at uploade, opbevare og opdatere SDS datablade på virksomhedens kemiske produkter, så det til enhver tid er muligt at lave en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer.

Modulet giver mulighed for at udarbejde kemisk risikovurdering på arbejdsprocesser eller på de enkelte produkter. Risikovurdering opbevares i systemet, som dokumentation for gennemført risikovurdering. Det er muligt at lave en handlingsplan, hvis den kemiske risikovurdering viser, at den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Endelig giver modulet mulighed for at udarbejde skriftlig instruktion af arbejdsprocesser eller kemiske produkter.

Tilsynsmand

Tilsyn

Tilsyn

EG SafetyNet gør det muligt, at:

 • ‍Opbygge og udfylde skemaerne på få minutter
 • Trække rapporter over resultater

‍EG SafetyNet Tilsyn gør det enkelt at opbygge og udfylde skemaer til brug ved tilsyn (fx brandtilsyn), kortlægninger, runderinger, kontroller, audits og lignende. Skemaerne kan i høj grad tilpasses den enkelte organisation, og der er mulighed for tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder.

Besvarelser kan eksporteres til Excel, og det er også enkelt at generere PDF-rapporter. Rapporterne kan fx sammenligne svar fra forskellige afdelinger eller fra samme afdeling over tid.

EG SafetyNet Tilsyn kan integreres med organisationens stamdata, så de rette personer har adgang til de rette tjeklister og besvarelser. Rollestyring sikrer, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Tilsyns modulet indeholder også strategiske kontrolværktøjer, der giver forretningen viden om, at de krav, der stilles til virksomheden, er opfyldt. I EG SafetyNet foregår registreringen digitalt, og dermed undgår I manuel duplikering, kvaliteten bliver sikret og informationer samles ét sted.

EG SafetyNet Tilsyn letter også arbejdet med brandeftersyn og understøtter aktiviteter som fx brandsikringsregler, brandsikringsbeskrivelser, drifts- og vedligeholdelsesrutiner. I kan registrere udført kontrol, resultater, nødvendige tiltag og lign.

Dokumentation af inspektionsrunder kan udføres direkte i værktøjet eller ved hjælp af appen. Resultaterne af regelmæssigt udførte brandtilsyn rapporteres på en letforståelig måde og kan sammensættes til attraktive rapporter. Formålet er at kunne afklare systemfejl eller tilbagevendende fejl og lette indberetningen til de ansvarlige.

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentation

EG SafetyNet Dokumentation giver jer:

 • Dokumentorganisering
 • Dokumentdeling
 • Versionsstyring

‍EG SafetyNet Dokumentation samler de dokumenter, som brugerne skal have adgang til. Det gælder dels projekter, som medarbejdere skal samarbejde om (fx en ISO-certificering), og dels dokumenter, der relaterer sig til sager i et af EG SafetyNets andre moduler, fx en forsikringspolice eller en APV-rapport.

‍Flere versioner af samme dokument kan løbende tilføjes i takt med, der sker ændringer af kladder, eller forhold opdateres. Tidligere versioner kan søges frem ved at klikke ind på det enkelte dokument. Dokumenter tilknyttes særlige områder eller afdelinger, så de er lette at søge frem.

Det er muligt at styre hvilke medarbejdere der kan se og redigere hvilke dokumentmapper. Selve mappestrukturen kan også sættes op præcis, som det giver mening for den enkelte organisation.

administration

Administration

Administration

EG SafetyNet Administration er grundmodulet i alle SafetyNet løsninger. Her håndteres medarbejderdata, organisationsoplysninger, virksomhedshierarkiet, brugeradministration, rollestyring og muligheder for selv at tilpasse SafetyNet til den enkelte organisations arbejdsgange og behov. 

Tillægsmoduler til Kemistyring

Du kan vælge følgende tillægsmoduler til din løsning:

Arbejdsmiljø

Hændelser

Hændelser

De vigtigste funktioner: 

 • Nem hændelsesregistrering
 • Sagsbehandling af hændelser
 • Integration med EASY
 • Ulykkeskortlægning
 • Rapportering

EG SafetyNet Hændelser, en del af EG SafetyNets arbejdsmiljø- og kvalitetsløsninger, gør administrationen forbundet med arbejdsskader og andre hændelser enkel. Registrér og følg op på arbejdsskader, nærvedulykker, afvigelser og forbedringsforslag i ét centralt system.

Det er enkelt at registrere skader og nærvedhændelser i EG SafetyNet. Registreringer kan foretages på få minutter enten via EG SafetyNet online eller via EG SafetyNet appen, som også fungerer offline. Registrerede hændelser kategoriseres efter type. Det er muligt at vedhæfte billeder, hændelsesplacering og mange andre detaljer.

En skade kan rapporteres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) EASY-system samtidig med at den registreres i EG SafetyNet. Følg efterfølgende med i sagens EASY-status direkte i EG SafetyNet. Sager, der er sendt til EASY, får et særligt symbol i overblikslisten. Det er også muligt at søge på sager baseret på deres status i EASY. Når dokumentation til internt brug samt EASY-relateret information er samlet, er der kun ét sted, det er nødvendigt at kigge efter en bestemt sag. Det forenkler administrationen af sagen betydeligt. I dag bliver 60% af skaderne registreret i EASY-systemet sendt ind via EG SafetyNet.

Med central registrering følger forbedret overblik. Overblikket giver mulighed for at kortlægge skaders type og hyppighed, samt hvor i organisationen, skaderne sker. EG SafetyNet har en serie standardrapporter, der hurtigt genererer statistik over registrerede skader og viser eventuelle mønstrer i disse.

Hændelser kan knyttes til en handlingsplan direkte i EG SafetyNet. Det giver mulighed for systematisk, kvalificeret opfølgning på registrering af forskellige typer af hændelser.

Når det er nemt at registrere arbejdsskader, er medarbejderne mere tilbøjelige at gøre det. Når skaderne bliver registreret konsekvent, er de nemmere at følge op på. Det har resulteret i, at flere af vores kunder har vundet Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris for at nedbringe antallet af arbejdsskader.

Business Intelligence

Handlingsplaner

Handlingsplaner

De vigtigste funktioner: 

 • Skab målrettede handlingsplaner
 • Uddel ansvarsposter
 • Prioriter opgaver
 • Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍I EG SafetyNet Handlingsplaner kan du oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt, samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk

Nyheder fra EG SafetyNet

 • Hvidovre Kommune knækker koden til kemisk risikovurdering

  Arbejdet med kemisk risikovurdering er i mange kommuner set som kompliceret og tidskrævende, men Hvidovre Komme har nu fundet en løsning.

 • Alle regioner bruger nu samme arbejdsmiljøplatform

  De danske regioners knap 130.000 medarbejdere håndterer nu deres centrale arbejdsmiljøopgaver i EG SafetyNet, og det åbner helt nye muligheder for alle.

 • Region Midtjylland udskifter sine arbejdsmiljøsystemer

  Efter en årrække med et eget udviklet arbejdsmiljøsystem og en række mindre løsninger har Region Midtjylland nu valgt EG SafetyNet som samlet arbejdsmiljøplatform.

 • EG SafetyNet Kemistyring: Er du også træt af forældede sikkerhedsdatablade?

  Sammen med kunderne vil EG SafetyNet skabe en solidarisk SDS-bank for at sikre lettere og billigere adgang til opdaterede datablade fra producenterne.

 • God risikostyring på forsikringsskader

  Opdaterede data om forsikringsskader er hjørnesten i effektiv risikostyring og skadesforebyggelse i alle forsikringsenheder, derfor indeholder EG SafetyNet Forsikringsskader en række stærke værktøjer til at opsamle og visualisere nøgletal.

 • Få hjælp til opgavestyringen i forbindelse med forsikringsskader

  Brugere, der arbejder med forsikringsskader i EG SafetyNet, har fået et dedikeret faneblad til opgavestyring og et forbedret påmindelsesoverblik.

 • Dashboards i EG SafetyNet: Se, forstå og brug dine data om skader aktivt

  Nye dashboards i EG SafetyNet gør det nemt at få overblik over historiske og aktuelle forsikringsskader, så man kan holde fokus på de vigtigste opgaver.

 • Opgradering giver forsikringskonsulenter nye tilkøbsmuligheder i EG SafetyNet

  Med en større opgradering har brugere, der arbejder med hændelser og forsikringsskader fået nye og forbedrede tilkøbsmuligheder.

 • Knopskydning fører til samlet aftale om EG SafetyNet i Region Syddanmark

  Flere afdelinger og arbejdspladser i Region Syddanmark har løbende taget EG SafetyNet til sig, og nu fører knopskydningen til en samlet aftale med regionen.

 • Slip for papir og kuglepen ved egenkontrol af brandmateriel

  Bygningsreglementets krav til gennemgang af brandslukningsmateriel er omfattende - EG SafetyNet gør det nemt at bevare overblikket.

 • Kemistyring er nu en del af EG SafetyNet

  EG SafetyNet er udvidet, så platformen nu også understøtter arbejdet med den kemiske risikostyring og dermed alle former for arbejdsmiljøarbejdet.

 • Arbejdet med kemisk risikovurdering kræver en ændret tilgang til farlige stoffer

  Selv om loven om kemiske risikovurderinger trådte i kraft i 2019 er det stadig nyt for mange virksomheder at fokus er flyttet fra produkt til proces.

 • Nu kan du lave din kemiske risikovurdering i EG SafetyNet

  Med udvidelsen Kemistyring til EG SafetyNet dækker løsningen nu alle arbejdsmiljørelaterede arbejdsopgaver, lige fra forebyggelse til forsikringsskader.

 • Kemisk risikovurdering er basis for instruktion af ansatte

  Den kemiske risikovurdering er afgørende for, at arbejdsgiveren kan leve op til den mundtlige og skriftlige instruktionsforpligtigelse for sine ansatte.

 • Digitaliseringsmessen22: Følsomme sensorer kan skabe sorte og grønne tal på kommunens bundlinje

  EG inviterer deltagerne ind i sin digitale bygning, hvor man bl.a. kan se, hvordan EG Omega kan reducere omkostninger og optimere CO2-regnskabet.

 • Samarbejde mellem MEDST og EG: Sikrer digital understøttelse af den fællesoffentlige ledelsesevaluering

  Et tæt udviklingssamarbejde mellem MEDST og EG sikrer digital understøttelse af den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

 • Vejle Kommune er gået all-in på EG SafetyNet til medarbejderne

  Kommunen valgte EG SafetyNet for at håndtere APV-handleplaner til en begrænset del af medarbejderne. Nu er løsningen bredt ud til alle 10.000 ansatte.

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.