Sundhedsstruktur
13. juni 2024

Sundhedsstrukturkommissionen: Digitalisering og data spiller vital rolle for fremtidens sundhedsvæsen

Efter et års hårdt arbejde har regeringens Sundhedsstrukturkommission præsenteret seks tværgående anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal løse fremtidens opgaver og tre forvaltningsmodeller, der skal sikre, at opgaven løses. 


"Der er tale om et yderst gennemarbejdet og spændende oplæg, som kommer til at danne grundlag for de kommende måneders politiske arbejde med en egentlig sundhedsstruktur reform.

En af de ting som står klart er, at der nu i højere grad skal fokuseres på de sygdomme, som mange har, at sundhedsvæsenet rykker tættere på borgeren, og at status quo ikke er en mulighed", siger Executive Vice President, Johnny Iversen, EG Healthcare & Citizen Welfare: 

"Samtidig hæfter jeg mig først og fremmest ved anerkendelsen af primærsektorens nøglerolle og dermed den praktiserende læges og speciallægens centrale rolle som patientens indgang til sundhedsvæsenet.

Det er en opfattelse, som EG deler, og vi ser - uanset udfaldet af de politiske beslutninger om ansvarsfordelingen - de praktiserende læger og speciallægerne som helt centrale, når visionen om det nære og lige sundhedsvæsen skal realiseres". 


De tværgående anbefalinger
 

Kommissionen kommer med seks konkrete og tværgående anbefalinger, som kommissionen opfordrer politikerne til at tage til sig uanset, hvilke forvaltningsmodeller, der vælges i sidste ende.  

En af kommissionens anbefalinger, Anbefaling 2, lægger op til en ny organisering af arbejdet med digitalisering af data.

Kommissionen foreslår, at der skal udarbejdes én styrende og forpligtende strategi for digitalisering og data, som dækker hele sundhedsvæsenet og etableres en national planlægningskompetence for digitalisering og data i sundhedsvæsenet.  

Desuden skal der etableres en fælles, national service- og leveranceorganisation - Digital Sundhed Danmark for hele sundhedsvæsenet, med ansvar for fælles digitale løsninger, som er rettet mod borgerne og den sundhedsfaglige opgavevaretagelse, og for en fælles digital infrastruktur på tværs af sundhedsvæsenet.

Organisationen skal samtidig understøtte innovation og samle drift af større IT-fagsystemer.  

“Forslaget om en større centralisering af strategien for digitalisering er en naturlig konsekvens af ønsket om at skabe større sammenhæng og effektivitet i sundhedsvæsenet.

Fra EG’s side vil vi dog gerne opfordre til, at man undlader at satse entydigt på nationale standardløsninger. Det samlede sundhedsvæsen består af tusindvis af sundhedsprofessionelle, som i dag er fordelt på stat, region, kommune og i private regi med vidt forskellige opgaver og ekspertiser.

Til sammen anvender de mange forskellige former for teknisk udstyr og it-løsninger”, siger Senior Vice President, Michael Frank Christensen, EG Healthcare:  

“I EG ser vi derfor netop store fordele ved et fælles digitalt økosystem fremfor et one-size fits-all løsning på sundhedsområdet. Hvis resultatet er, at man vælger at udbyde og drifte store fælles sundhedsløsninger nationalt, er der en risiko for, at fleksibiliteten og tempoet i udviklingen forsvinder.

Den innovation som findes i dag, hvor mange teknologileverandører bidrager med netop deres ekspertise og innovationskraft til et fælles økosystem af tekniske løsninger, vil dø i sådan en struktur til skade for udviklingen og i sidste ende for patienterne”, siger Michael Frank Christensen. 

“Danske læger hører allerede til blandt de mest digitaliserede i verden, og sundhedsområdet råder i store træk over alle de intuitive og brugervenlige systemer, som de har brug for. Integrationen mellem den primære og sekundære sektor har aldrig været et teknologisk problem. Det har kun været et spørgsmål om hvilke data vi har fået lov til at flytte. Alt hvad vi må flytte flyder fint mellem systemerne i dag” siger Senior Vice President, Michael Frank Christensen, EG Healthcare. 
 

Særligt indsats for det specialiserede område

I Anbefaling 4 lægger Sundhedsstrukturkommissionen op til ændringer af organiseringen og samarbejdet på psykiatriområdet, herunder at psykiatrien integreres organisatorisk med det samlede sygehusvæsen.

"Psykiatriområdet og hele det specialiserede socialområde spiller en meget vigtig rolle i det samlede billede af sundhedsområdet. Derfor er det meget opmuntrende, at området fremhæves i kommissionens arbejde", siger Senior Vice President, Steffen Rugtved, EG Digital Welfare:

"De udsatte borgere er blandt de hyppigste brugere af sundhedsydelser, ikke mindst på grund af de ofte svære diagnoser og komplekse forløb.

Forsøg med fast tilknyttede læger på fx bosteder og døgntilbud har allerede vist sig at være en god ide, og det vil derfor utvivlsomt være med til at give området et løft.

Set fra en it-vinkel er det heldigvis også et område, hvor der allerede er stærke it-værktøjer til at håndtere den fornødne sundhedsdokumentation og til at sikre dialogen mellem alle interessenter herudner almen praksis og sygehusene", siger Senior Vice President, Steffen Rugtved, EG Digital Welfare.


Hvem skal styre sundhedsvæsenet - de tre forvaltningsmodeller
 

Sundhedsstrukturkommissionen har også fremlagt tre forvaltningsmodeller, der skal styre fremtididens sundhedsvæsen i sikker havn.

Især regionernes fremtidige rolle ser ud til at blive ændret mærkbart, idet der umiddelbart er lagt op til store ændringer i regionernes ledelse, ansvar og opgaver: 

“Regionerne spiller i dag en fremtrædende rolle, ikke mindst når det kommer til innovation og iværksættelse af initiativer, der fremmer effektivisering inden for sundhedsvæsenet. Samtidig er det vigtigt at huske, at regionerne leverer en række højt specialiserede ydelser til de særligt udsatte borgere med sundhedsudfordringer. 

Derfor vil vi naturligvis følge den politiske debat nøje på dette område”, siger Executive Vice President, Johnny Iversen, EG Healthcare & Citizen Welfare.
 

EG er klar til opgaven

Uanset hvilken model politikerne vælger, er EG - som hidtil - gearet og parat til at bidrage til et sundhedsvæsen for de mange og tæt på patienterne.

EG arbejder med sundhedsløsninger i hele Norden og kan bidrage med erfaringer fra både primær og sekundærsektoren og patient empowerment i Norge:

"Når vi ser på vores egne løsninger, så findes de fleste it-løsninger, som efterspørges allerede.

Jeg håber derfor, at der med større fokus på sammenhæng og en klogere anvendelse af data også bliver mulighed for at åbne for at udnytte erfaringer fra fx det norske sundhedsvæsen og alle relevante datastrømme, så sundhedspersonalet får alle har de informationer, som de har brug for, når de skal løse deres opgaver effektivt”, siger Johnny Iversen. 

"Derfor vi ser vi frem til at bidrage til en optimering af sundhedssektoren sammen med alle de forskellige aktører baseret på de nye anbefalinger.

EG kan tilbyde et stærkt digitalt fundament for forandring af sundhedssektoren, som vi gerne udbygger.

EG's 350 medarbejdere, der arbejder med healthcare løsninger hver dag ser frem til at bidrage i det videre arbejde for at sikre, at Danmark forsat har en sundhedssektor der er i verdensklasse. Der er meget mere vi kan gøre, og kommissionens rapport sætter nu det rette fokus, så arbejdet kan starte nu".


EG på sundhedsområdet
 

EG samarbejder tæt sammen med alle sundhedsprofessionelle for at opbygge et fleksibelt, integreret digitalt økosystem med software, der til stadighed opfylder sundhedsområdets skiftende behov.   

EG ønsker at bidrage til en fælles national it-infrastruktur, der er fleksibel og underlagt velregulerede datastandarder, som faciliterer nytænkning på tværs af mange brugere, systemer og leverandører.    

Vi realiserer vores vision ved at gøre det nemt for alle eksperter at bidrage med deres specifikke ekspertiseområde og innovation i vores arbejde. 

EG understøtter desuden de sundhedsprofessionelle med software til planlægning og løn, samtidig med at vi giver patienter mulighed for selvmonitorering og evaluering.    

EG leverer dedikeret standardsoftware, der løser helt centrale sundhedsopgaver og sikrer fx    

  • At over 500.000+ offentlige ansætte, herunder social- og sundhedsmedarbejdere får deres løn og vagtplan
  • At 10.000 + privatpraktiserende læger og andre sundhedsspecialister kan journalisere og løse deres daglige administrative opgaver
  • At de ansatte på det specialiserede socialområde kan dokumentere 20.000 borgeres sundhedstilstand og håndtere deres diagnoser og medicin
  • At 96 kommuner og 20+ forsikringsselskaber kan indhente speciallægeerklæringer til vurdering af arbejdsevne
  • At alle borgere har adgang til brugervenlige kommunikations- og selvbetjeningsløsninger til dialogen med myndigheder og sundhedsaktører
  • At 750.000 psykiske og somatiske patienter fjernovervåges og kan selvmonitorere med mulighed for digital opfølgning

EG beskæftiger mere end 350 personer inden for HealthCare tech og servicerer mere end 10.000 kunder inden for sundhedssektoren i Norden.

Yderligere oplysninger

Communication Manager
Per Roholt 
peroh@eg.dk
+45 20609736