LUDUS Suite

LUDUS Suite er et moderne studiesystem til planlægning og administration af alle forhold omkring undervisning og kommunikation uanset skoletyper, lige fra skemaer, opgaver og eksamener til indberetninger, skolehjem, SU og meget andet.

Scroll ned og læs meget mere her på siden

Ludus Suite - moderne studiesystem

Et valg fuld af muligheder

Med LUDUS Suite får skolen adgang til en fyldt værktøjskasse med en række funktioner og moduler, der understøtter hverdagens administrative rutiner. Den enkelte uddannelse vælger selv, hvilke funktioner den ønsker at stille til rådighed for medarbejdere og elever, lige som det altid er muligt at tage flere værktøjer i brug, når behovene ændrer sig.

Funktioner og moduler i LUDUS

Opfølgning

Opfølgning

LUDUS Suite gør det nemt at følge op på kursisternes/elevernes fremmøde og på økonomiske mellemværender såsom deltagerbetaling, kopiafgift og opkrævning for skolehjemsophold mv.

Optagelse af ansøgere

Optagelse af ansøgere

Ansøgninger til skolens uddannelser kan indlæses i LUDUS Web, som på en overskuelig måde viser detaljer om den enkelte ansøger. Den efterfølgende behandling af ansøgninger er udviklet med fokus på en smidig arbejdsgang.

Eksamen

Eksamen

LUDUS Suite er udstyret med planlægningsværktøjer, som automatisk kan udfylde og optimere eksamensplanen ud fra de oplysninger, der hentes via kommunikationen med XPRS. De enkelte eksamener kan også placeres (eller flyttes) manuelt.

Censor får adgang til undervisningsbeskrivelse, rækkefølgeliste, kontaktoplysninger og samtlige digitale materialer blot med en tilsendt adgangskode til LUDUS Web.

LUDUS Suite håndterer enkelt- og flerfaglige prøver med automatisk planlægning af tider og håndtering af flere eksaminatorer.

Interne prøver

Interne prøver

Både i forbindelse med grundforløbets afslutning og ved årets afslutning kan man oprette og planlægge mundtlige og skriftlige interne prøver i LUDUS Web.

Sikkerhed

Sikkerhed

LUDUS Suite understøtter beskyttelse mod misbrug af data. Via sikkerhedsprofiler kan brugernes adgang til diverse data målrettes de forskellige dele af systemet. Det er også muligt at opsætte logning af udvalgte hændelser. I LUDUS Web afvikles på en intern webserver.

Skriftligt arbejde

Skriftligt arbejde

Skriftlige opgaver oprettes i en kalender, hvor hver enkelt kursists/elevs skriftlige arbejdsbyrde i alle fag vises. Her er det let for læreren at koordinere med de andre fag – eventuelt med individuelle frister for enkeltelever.

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelsen dannes automatisk ud fra lærerens beskrivelse af de enkelte forløb. Læreren behøver ikke at tænke på yderligere beskrivelser af eksaminationsgrundlaget, idet lektier og supplerende stof automatisk opsamles og præsenteres på overskuelig vis. Censorer har desuden automatisk adgang til alle dokumenter, som er udleveret til kursisterne/eleverne.

Studiebog

Studiebog

Studiebogen i LUDUS Web er et værktøj, som HF-kursisten i samarbejde med sin tutor og sine lærere kan benytte til at skabe overblik over sit uddannelsesforløb. Skolen kan udarbejde målrettede skabeloner til brug ved tutorsamtaler, og de individuelle aftaler om mål og handlingsplaner gemmes på overskuelig vis i studiebogen.

Mobilapplikation

Mobilapplikation

Start timen med registrering af fravær på kun 30 sekunder. Telefonen ved, hvad klokken er, og LUDUS Web kender den pågældende lærers skema. Fraværsregistrering fra telefonen åbner direkte i den time, der netop er påbegyndt. Applikationen giver læreren skema, lektier, skriftlige opgaver og tidsregistrering – lige ved hånden.

Undervisningsforløb

Undervisningsforløb

LUDUS Web er udarbejdet, så det giver et godt overblik, fx ved håndtering af undervisningsforløb, hvor LUDUS Web stiller et planlægningsværktøj til rådighed. Underviseren kan således arbejde med et forløb i oversigtsform eller med udgangspunkt i skemaet.

Gode forløb kan genbruges, og med få klik kopieres et helt forløb ind på et andet hold – endda med lektier og dokumenter, hvis det ønskes.

Dokumenter

Dokumenter

Lærere og administrative medarbejdere (og i mere begrænset omfang kursister) har i LUDUS Web et dokumentarkiv. Der kan fra flere steder i LUDUS Web refereres til samme dokument, fx på tværs af klasser eller fra såvel en lektion som en opgave.

I dokumentarkivet gemmes også elevens/kursistens EUD- og AMU-beviser.

Fravær og fremmøde

Fravær og fremmøde

Læreren registrerer fravær direkte i sit eget skema uden unødvendige klik – også delvis tilstedeværelse. Registreringerne kan desuden foretages direkte via mobilapplikationen eller i månedsoversigten, hvor der også er mulighed for at se kursistens sagsmappe og sende en alarm til administrationen.

Konferencesystem

Konferencesystem

LUDUS Web omfatter et konferencesystem med automatisk oprettede og vedligeholdte konferencer for eksempelvis klasser, hold, moduler, faggrupper og personalegrupper.

AMU og åbne uddannelser

AMU og åbne uddannelser

Skolen opretter sit udbud af kurser i LUDUS Web og overfører disse til Efteruddannelse.dk. Her kan kursister tilmelde sig de enkelte kurser. Tilmeldingerne fra Efteruddannelse.dk indlæses løbende i LUDUS Web. Dermed har skolen altid overblik over antal tilmeldte til de kurser, som skolen har udbudt.

Det er også muligt for skolen at tilmelde kursister i LUDUS Web. Disse tilmeldinger overføres løbende til Efteruddannelse.dk.

AMU-beviser

AMU-beviser

LUDUS Web kan håndtere udstedelse af elektroniske AMU-beviser, som sendes til kursisterne via e-Boks, og disse indberettes elektronisk til AMU-bevisdatabasen.

Opkrævninger

Opkrævninger

Det er muligt i LUDUS Web at danne opkrævninger af såvel EUD-elever som AMU-/ÅU-kursister og overføre disse til Navision Stat til efterfølgende dannelse af fakturaer og bogføring. På samme måde er det muligt efterfølgende at hente betalingsstatus på opkrævninger for opfølgning på disse.

Elevers overblik

Elevers overblik

Kursisterne/eleverne kan i deres skema se undervisning og andre begivenheder samt deres skriftlige arbejde, som også kan afleveres elektronisk direkte i skemaet. Der er desuden mulighed for overbliksvisning af lektier, herunder dokumenter, opgaver og forløb. Eleven kan i sin opgaveportefølje følge udviklingen i lærerens pædagogiske tilbagemeldinger fag for fag.

Derudover kan eleven se sine egne oplysninger om bl.a. standpunkts- og protokolkarakterer, eksamensbegivenheder og bevis.

Uddannelsesforløb

Uddannelsesforløb

I LUDUS Web kan erhvervsuddannelsernes skoleforløb samles i uddannelsesforløb, som giver et godt overblik over de mange forløb på skolen. Uddannelsesforløbene kan desuden kopieres og genbruges, hvorefter de relaterede holdgrupper, fag og perioder kan justeres.

Elevforløb

Elevforløb

Elevernes individuelle forløb håndteres i elevforløb i LUDUS Web. Elevforløbet giver på en let og smidig måde mulighed for bl.a. at tilpasse såvel længden af skoleopholdene som de fag, eleven skal følge. Det er også her, at elevens ophold i skolepraktik håndteres.

AUB

AUB

Indberetning af skoleophold til AUB foregår let og smidigt.

Skemaer

Skemaer

Visningen af skemaer er koblet således, at nye skemaer åbnes i samme uge som de foregående – dags dato vil dog aldrig være mere end ét klik væk. I det avancerede skema er det muligt at finde ledige positioner for vilkårlige sammensætninger af personer og oprette lektioner eller møder for dem.

Elevskemaet har mange faciliteter, fx lektier, dokumenter, kopier af afsendte SMS’er og mulighed for at aflevere skriftligt arbejde og angive fraværsårsager.

Flerfaglige prøver

Flerfaglige prøver

Kursisterne kan i LUDUS Web foretage valg af studieretning, valgfag og fag til flerfaglige prøver. Administrationen kan vælge automatisk at tilknytte vejledere til de sidste.

Skolehjem

Skolehjem

I LUDUS Web kan man booke pladser på skolehjemmet til kursister/elever og gæster samt oprette data til opkrævning i én arbejdsgang. Herefter kan oplysningerne udveksles med skolens bogføringssystem.

Lønfordeling

Lønfordeling

For at skolen let kan fordele udgifter ud på de respektive uddannelser, kan man i LUDUS Web anvende fordelingsnøgler, som er dannet på baggrund af oplysninger fra lønsystemet.

Indberetninger og andre systemer

Indberetninger og andre systemer

LUDUS Suite kan udveksle oplysninger med diverse myndigheder og offentlige systemer. Desuden understøttes kommunikation med flere skemalægningsprogrammer, lønsystem, bogføringssystem, bibliotekssystemer og andre systemer.

SMS, e-mail, digital post og intern kommunikation

SMS, e-mail, digital post og intern kommunikation

I LUDUS Web kan alle brugere kommunikere indbyrdes, og der kan gives kollektive meddelelser internt og eksternt. Ved opsætning kan skolen vælge, at alle kan sende individuelle beskeder til enkeltpersoner eller grupper. Som tilkøbsfunktion kan lærere og administrative medarbejdere sende SMS’er, e-mails og digital post.

Udtræk af data til videre behandling

Udtræk af data til videre behandling

Med LUDUS Suite råder skolen over sine egne data. Det betyder, at skolen kan hente de data ud af databasen, som er aktuelle for netop deres behov.