Privacy Policy EG Omega Mobile

Vi sætter pris på vores relationer og prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. I denne privacy policy kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler personoplysninger i EG Omega Mobile.
 

Formål

EG Utility behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven og EG Utility's generelle forretningsbetingelser. Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

EG Utility optræder som databehandler i relation til EG Omega Mobile Dette er tilfældet, fordi vi varetager en opgave for dataansvarlig. Vores behandling af personoplysninger sker alene efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den dataansvarlige, som fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.
 

Hvilke personoplysninger behandles?

Personlige og almindelige oplysninger
EG Omega Mobile indsamler og samarbejder med EG Omega Merge / Omega EMS, hvor vi behandler almindelige personoplysninger herunder login (brugernavn og kodeord), e-mail adresse, beskrivelse (typisk navn) og dato for seneste login. I forbindelse med din brug af EG Omega Mobile indsamles også personoplysninger, som du selv indtaster i form af måler-stamdata, bygningsoplysninger samt måler-aflæsninger.

Indsamling af steddata til
EG Omega Mobile indsamler steddata for at muliggøre automatisk måler-placering. Måler-placering udgør metadata i Omega EMS.

Enhedsdata og Appdata
Derudover indhenter vi oplysninger om hvilke enheder, der anvendes og hvornår, samt hvilke OS-versioner, der bruges og hvilken funktionalitet, der gøres brug af. Vi registrerer oplysningerne om brug af EG Omega Mobile med henblik på levering af app'ens funktioner og for at gøre app'en mere brugervenlig, effektiv og målrettet.
 

Hvor indsamles oplysningerne fra?

Vi indsamler oplysninger fra Omega EMS / Omega Merge samt de oplysninger du selv indtaster i app'en. For yderligere information se ovenfor.
 

Hvordan bruges de?

De indtastede oplysninger bliver udelukkende benyttet til at udarbejde statistik, udvikle og forbedre, samt kunne stille den ønskede funktionalitet til rådighed for dig som kunde og bruger af EG Omega Mobile og Omega Merge / Omega EMS.

De indtastede oplysninger anvendes dels til at ajourføre måler-stamdata samt måler-aflæsninger. Der beregnes energiforbrug ud fra de indtastede aflæsninger.
 

Videregivelse og tredjeparter

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

De personoplysninger, du selv indtaster i EG Omega Mobile bliver som udgangspunkt ikke videregivet til tredjepart.

Kun til indsamling af de anonyme steddata og Appdata om brugeres navigation bruger vi et værktøj fra tredjepart. Leverandøren af værktøjet får ikke adgang til personlige oplysninger om dig.

 

Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

Dine persondata opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Vi behandler kun dine oplysninger så længe vi har instruks fra den dataansvarlige. Der kan være tilfælde, hvor længere opbevaring er nødvendig for at opfylde lov- og revisionskrav – herunder lovpligtige logningsperioder.

Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder – herunder ISO 27001/2 og CIS.

Vi sikrer lovlig behandling af personoplysninger, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven opsætter og at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.
 

Hvad er dine rettigheder?

Du er i persondatalovgivningen beskyttet af en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter;

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger vi behandler
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at modtage oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
  • retten til ikke at være genstand for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, skal du kontakte din virksomhed.
 

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os eller din dataansvarlige. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor. Du skal dog starte med at rette henvendelse til din dataansvarlige.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

Kontakt hvis du har spørgsmål

Du skal kontakte den dataansvarlige angående alle spørgsmål om behandling af personoplysninger om dig og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen.

Den dataansvarlige har til opgave at overvåge overholdelsen af persondatalovgivningen og herunder alle politikker om beskyttelse af personoplysninger.

Databehandler's kontaktoplysninger
EG Danmark
Dusager 25
8200 Aarhus N

Tlf.: +45 7260 2602

CVR.: 84 66 78 11

Opdatering af vores privacy policy
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privacy policy. Vi gennemgår regelmæssigt vores privacy policy for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner i vores applikation.

Denne politik er gældende fra den 1. januar 2022