Logistik og Produktion til Dynamics NAV

Én integreret løsning, der understøtter og optimerer jeres vigtigste forretningsprocesser

Det er en større udfordring end nogensinde før at leve op til kundernes forventninger til pris, levering og kvalitet. 

En logistik- og produktionsløsning fra EG kan hjælpe jer med at vinde tilbud og indfri kundernes forventninger med rentable projekter, der skaber en sund likviditet.

Læs mere om vores løsninger

Vigtige funktioner til logistik og produktion

EG Logistik og Produktion udvider de Dynamics NAV-standardløsninger, som andre partnere tilbyder, med fuldt integrerede funktioner, der understøtter og optimerer jeres vigtigste forretningsprocesser.

graf

Business intelligence og reporting

Vis mere

Business intelligence og reporting

Basér dine beslutninger på nyeste nøgletal og realtids data
Business Intelligence (BI) og reporting giver dig nem adgang til præcis de nøgletal og KPIer, der gør det muligt at arbejde systematisk med datadrevet beslutningsstøtte. Du kan trække data ud af Dynamics NAV og andre forretningsplatforme, anskue og præsentere dem fra netop den vinkel, der giver bedst mening, og distribuere resultatet til relevante medarbejdere i virksomheden og til leverandører og andre forretningspartnere. 

Få opdateret indsigt baseret på forretningens behov
Løsningen understøtter talrige BI- og rapporteringsløsninger, giver fleksible muligheder for at skalere til vilkårlige datamængder og organisationsformer og kan generere information, der kan vises inden for den valgte applikation eller uden for. Du kan også lave egne ad hoc-analyser og generere rapporter til specifikke behov. 

 • Hav konstant og opdateret adgang til relevante KPIer og nøgletal.
 • Distribuér nøgletal til relevante medarbejdere og partnere.
 • Udform og dan selv de rapporter, der passer til din virksomheds behov.
 • Definér og udsend automatisk advarsler ved fx leveranceforsinkelse eller for lavt dækningsbidrag via eksempelvis Dynamics NAV, e-mail, Windows eller mobile enheder.

bankafstemning

Dokumentstyring og godkendelsesworkflow

Vis mere

Dokumentstyring og godkendelsesworkflow

Styrk produktivitet og samarbejde med effektiv dokumentstyring
Optimér samarbejde og produktivitet ved at lette søgning, fremfinding, deling og arkivering af relevante filer og dokumenter. Det er med til at gøre dine arbejdsgange mere effektive, navnlig hvis du benytter mulighederne for at designe og implementere enkle workflows til at optimere dine review- og godkendelsesprocesser.

Mere effektiv deling og styring af samarbejde og viden er med til at styrke produktivitet og indsigt på tværs af din virksomhed – lige fra du afgiver tilbud til fakturaen sendes. 

 • Find og tilgå relevant information om kunder, partnere og projekter ét sted.
 • Kombinér struktureret og ustruktureret information på tværs af talrige platforme.
 • Opret og arkivér dokumenter, e-mails og filer med henvisning til specifikke projekter.
 • Arbejd målrettet med dokumenter fra Dynamics NAV, fra Outlook eller fra en mobil enhed.
 • Producer effektivt og koordineret de dokumenter, der skal med din leverance til kunden.

E-faktura

Elektronisk ordre- og fakturahåndtering

Vis mere

Elektronisk ordre- og fakturahåndtering

Optimér håndtering og godkendelse af ordrer og fakturaer
Elektronisk ordre- og fakturahåndtering optimerer modtagelse, godkendelse og bogføring af fakturaer og behandler selv komplekse leverancer.

Her er fx understøttelse af segmenterede godkendelsesflow, hvor forskellige enkeltpersoner skal godkende hver deres del af fakturaen. Dette lettes yderligere med en indbygget funktion, der selv foreslår, hvem der skal sættes på som godkendere af fx bestemte varelinjer. 

Betal kun for det, du modtager
Modulet understøtter elektronisk ordrebekræftelse og har et opfølgningsværktøj til at kontrollere overenstemmelse eller afvigelser mellem bestilling og endelig leverance på eksempelvis antal og varenummerniveau. Det er med til at sikre, at din virksomhed kun betaler for faktisk modtagne varer – og automatisk varsler leverandør ved fx overleverance.

Få sikker viden om ændring af ordrer i god tid
Ligeledes giver Elektronisk ordre- og fakturahåndtering totaloverblik over bestillinger og leverancer, herunder øjeblikkelig varsling om relevante ændringer inden bestillingens ankomst. Det kan fx være ændring i stykantal, prisglidning eller andre forhold af betydning for eksempelvis just-in-time-produktion.

Behandl let fakturaer i alle modtagne formater
Løsningen understøtter elektronisk modtagne fakturaer, PDF modtaget via mail, indscanning af papirfakturaer samt håndtering af scannede fakturaer m.v. Her er tillige indbygget webgrænseflade, så du fx kan modtage anmodning om fakturagodkendelse via e-mail og godkende på distancen. Her er også mulighed for at definere prokuragrænser. 

 • Opnå markante besparelser og tids- og ressourceforbrug gennem omfattende automatisering af modtagelses- og godkendelsesforløb
 • Betal i tide og undgå rykkergebyr
 • Betal kun for faktisk modtagne, bestilte og evt. kvalitetsgodkendte varer
 • Få rettidigt varsel i tilfælde af prisglidning, over- eller underleverance og forsinkelse.

transport

Fragt og shipping

Vis mere

Fragt og shipping

Automatisér logistikhåndteringen, og styrk samarbejdet med fragtpartnerne
Løsningen optimerer en lang række aspekter af din logistikhåndtering og kan bl.a. automatisk danne og levere al relevant elektronisk dokumentation. Det minimerer risikoen for tidsspilde og misforståelser og giver dig det bedst tænkelige udgangspunkt for at forhandle bedre aftaler og leverringsbetingelser.

Standardintegration til systemerne hos de store fragtudbydere strømliner din logistikhåndtering og automatiserer udskrivning af fragtbreve og labels med fuld understøttelse af pakkesporingsnummer i Dynamics NAV.

Overfør automatisk al relevant information
Ligeledes kan du automatisk overføre information om håndtering af farligt gods til fragtudbyder, så de kan tilrettelægge ressourceforbrug og planlægge fragten i god tid. Modulet kan også generere fortoldningsdokumenter samt fremsende elektronisk fragtbrev til fragtudbyder.

Få nemt og hurtigt sammenlignelige tilbud
Endelig giver overbygningen Ship Advisor dig mulighed for at strømline og automatisere samtidig indhentning af sammenlignelige tilbud fra talrige fragtleverandører. Det gør det muligt at identificere og booke på grundlag af de mest fordelagtige priser og leveringsbetingelser. 

 • Minimer håndteringstid og fejlrisiko
 • Få billigere totalomkostning gennem rabat for fuldt digitale arbejdsgange
 • Vær sikker på, at dine pakker og forsendelser hentes og bringes korrekt og til tiden
 • Sammenlign nemt fragttilbud og vælg på grundlag af fx sammenlignelig totalomkostning og fragtbetingelser
 • Identificér lettere de mest fordelagtige levereringsbetingelser, priser og korteste transporttid.

afregning-inkasso

Lønsystem

Vis mere

Lønsystem

Dan nemt løn på baggrund af præcise data fra produktionen
Med Lønsystem kan du automatisk generere løn på basis af eksakte data fra produktionen. Du styrer løn på forskellige grundlag og får et værktøj, der understøtter overenskomst, akkordaflønning, diversificerede og fleksible lokalaftaler samt vilkår for aftalt overtid m.m. Det giver dig – navnlig i kombination med shopfloor control-løsningen – et stærkt værktøj til håndtering af timelønnede medarbejdere og andre lønformer.

Her er også decentral fraværsregistrering samt mulighed for fremadrettede registreringer –herunder ønske om og booking af ferier. 

 • Få et godt og fleksibelt overblik på tværs af aftaler, overenskomster og ansættelsesforhold
 • Giver et godt datagrundlag for at styre pris, profitabilitet og margen
 • Gør din produktionsplanlægning mere fleksibel og effektiv
 • Få grundlag for hurtigere at udarbejde retvisende tilbud
 • Styrk din likviditetsstyring

Manufacturing

Shopfloor control

Vis mere

Shopfloor control

Udnyt tid og ressourcer mere effektivt i produktionen
Opdel produktionsordrer og skub dem ud til de udførende medarbejdere på gulvet, så du organiserer arbejdet effektivt og rationelt samt minimerer tidsspilde. Dine medarbejdere kan foretage registreringer via scanning af stregkoder med håndterminal eller anden mobil enhed på fx standere eller halvfabrikata. Det giver dig adgang til et realtidsbillede af, hvordan produktionen kører.

Gør det let for medarbejderne at overskue opgaver
Modulet er særdeles alsidigt og understøtter både processtyring, tidsregistrering og plukkeordrer. Det fungerer lige godt med styrede forløb som med selvstyrende teams.

Det blive lettere for medarbejderne at overskue, hvilke opgaver de skal løse næste gang, samt at registrere alle relevante forhold om produktionen. Det kan eksempelvis være materialeanvendelse- og test eller kvalitetskontrol med data direkte fra kilden, produktionsstop ved defekter m.v.

Få et præcist løngrundlag for alle medarbejdere i produktionen
Medarbejderne registrerer også let en opgaves start og afslutning foruden pauser og alle typer planlagt fravær såsom ferie eller uddannelsesforløb. Det giver dig løngrundlag for timelønnede og understøtter også akkord, diversificerede timeaftaler og overenskomster.

Du kan også bruge løsningen til at styre og overskue service, herunder internt ’udlån’ af fagmedarbejdere, der fx løser opgaver på tværs af afdelinger. 

 • Få enestående overblik over aktuelle og kommende produktionsforløb.
 • Udnyt tid og ressourcer langt mere effektivt.
 • Understøt ren stregkoderegistrering.
 • Få realtidsoverblik over produktionen.

Fuldmagt

Tegningsintegration

Vis mere

Tegningsintegration

Optimér planlægning og styring af design, konstruktion og produktion
Tegningsintegration gør det markant nemmere at udarbejde styk- og produktionslister på grundlag af fx CAD-tegninger eller andre former for lister, eksempelvis kalkulationsark i Excel. 

Det giver produktionsplanlægger og konstruktør grundlag for at planlægge og styre produktionen mere rationelt, bl.a. gennem understøttelse af semiautomatiseret dannelse af styklister og ruter til brug for priskalkulation samt produktion af eksempelvis produktionsmateriel. 

Understøt al udvikling og kalkulation
Løsningen understøtter den samlede designproces – inklusive prototyping – og opsamler information, der giver grundlag for totalkalkulation af produktionsrute, stykliste og tilbud. 

Her er også detaljeret grundlag for efterkalkulation af profitabilitet og margen samt mulighed for genbrug af kalkulationer og tilbud m.m. 

 • Giver dig markant bedre grundlag for at styre og optimere dine design-, konstruktion-, og produktionssprocesser
 • Planlæg, så du designer og konstruerer efter optimal anvendelse af virksomhedens eget komponentkartotek, så du kan minimere antallet af komponenter på lageret
 • Minimér risikoen for fejl og tilbageløb
 • Gør det muligt at sondre mellem konstruktion og konfiguration, hvilket giver grundlag for bedre margen.

It-løsninger til banksektoren

Udgifter og betalinger

Vis mere

Udgifter og betalinger

Håndtér betalinger mere effektivt og få bedre overblik
Med Udgifter og betalinger optimerer du behandling af fx rejseudgifter og udlæg. Medarbejderne kan fx bruge deres smartphone til at scanne bilag, så de lægges direkte ind i Dynamics NAV. Du gør udgiftsbehandlingen digital, hurtigere og mere korrekt – og skærer en masse fysisk papirarbejde væk, hvilket sparer medarbejderne for manuelt arbejde. 

Hold lettere øje med dine omkostninger
Du får mulighed for at optimere betaling til kreditorer og medarbejdere samt for at styre medarbejdernes udgifter (expense management) mere effektivt. Det giver dig eksempelvis grundlag for løbende at overvåge udgifter og sikre korrekt kontering, herunder for at koble udlæg sammen med bestemte produktions- og serviceordrer. Du kan også opsætte varsling til projektledere i tilfælde af budgetoverskridelse. 

 • Få et realtidsbillede af udgifter
 • Gør det let for medarbejdere at komme af med bilag 
 • Kombinér fleksibilitet og overblik i betalingshåndteringen
 • Bevar overblikket og forebyg uventede budgetoverskridelser.

Mål, strategi og marketing

Quality assurance

Vis mere

Quality assurance

Integrér og dokumentér kvalitetsstyring i alle relevante processer
Med Quality Assurance får du et integreret kvalitetsstyringssystem, der minimerer dobbeltarbejde, fejl og manuelle processer og gør det lettere at leve op til både egne forskrifter, myndigheds- eller kundekrav. Du sikrer også realtime dokumentation for kvalitetsmålinger til brug ved fx audit. 

Du bliver i stand til at indbygge kvalitetsstyring som et uomgængeligt og integreret element i alle relevante faser, såsom modtagelse, produktion, slutkontrol og afsendelse – helt afhængig af dine og dine kunders behov. 

Gør kvalitetsstyring til et uomgængeligt element
Med Quality Assurance vil de personer, der håndterer de pågældende produkter eller halvfabrikata, altid skulle måle og registrere på angivne parametre – fx vægt, dimensioner, afvigelser, tolerancekontrol eller restfugt – før processen fortsætter. Modulet understøtter leverancer med eller uden serie- eller batch/lotnumre. 

 • Gør kvalitetskontrol til et uomgængeligt element i relevante faser og processer
 • Registrér al den krævede dokumentation ved fx modtagelse, produktion, kontrol og leverance af varer
 • Opsaml og strukturér dokumentation i præcis det format, der er relevant (fx PDF eller XML)
 • Dokumentér kvalitetsstyringsindsatsen og overhold lettere fx kunde- eller myndighedskrav
 • Konfigurér en kvalitetsstyringsmodel, der passer præcis til din virksomheds processer og dine kunders behov.

project

Visual production scheduling

Vis mere

Visual production scheduling

Få nemt grafisk overblik over bemandingsplanlægning og produktionsstyring
Planlæg hurtigt og præcist bemandingen i din produktion med brugervenligt, grafisk baseret værktøj. Uanset om du har behov for at foretage langsigtet grovplanlægning, finplanlægge din produktion på ugebasis eller for at bevare overblikket og detailstyre på en daglig basis. 

Modulet letter prioritering og tilrettelæggelse af bemanding, så du lettere kan allokere ressourcer afhængig af fremdrift og faktisk behov. Dermed kan du minimere risikoen for både overbemanding og flaskehalse.

Ligeledes bliver det mere overkommeligt for selvstyrende teams at identificere opgaver, der skal håndteres, samt at overskue, hvem der allerede arbejder på hvad. 

 • Undgå overbemanding og flaskehalse med effektiv bemandingsplanlægning
 • Sammenlign nemt dine planer med faktisk fremdrift og reagér hurtigt på afvigelser og forsinkelser
 • Planlæg på grundlag af talrige scenarier og optimér din ressourceplanlægning på grundlag af den mest optimale løsning
 • Rummer også mulighed for at optimere leverance af sager og projekter.

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi opdelt vores website i to: EG A/S og EG's service business.