Kursus

EG Proceskonsulent - uddannelse for kommuner, regioner og offentlige virksomheder

Opbygning af kompetence til selv at kunne gennemføre velstrukturerede procesoptimerings- og gevinstrealiseringsforløb.

Som leder eller konsulent i det offentlige, der arbejder med digitalisering og generel optimering, skal du træffe mange valg i en hektisk hverdag. EG har udviklet en række kompetenceopbyggende uddannelsesmoduler, der bygger bro i spændingsfeltet mellem organisation, processer og it.

Målet med uddannelsen er at give digitaliseringsmedarbejdere, forandringsagenter, specialkonsulenter og mellemledere en række stærke værktøjer, der gør dem i stand til at løse de udfordringer, som vejen mod digitaliseringen af Danmark er brolagt med – ledelsesmæssigt og kommunikativt. Både det offentlige, som fx Odense Kommune, Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde, Herning Kommune og Region Midtjylland, samt private virksomheder, bl.a. Grundfos, Total-kredit, Lån & Spar Bank, Syd Energi, Eniig og jem & fix, har meget positive erfaringer med uddannelsen.

Du får opbygget kompetence til selv at kunne gennemføre velstrukturerede procesoptimerings- og gevinstrealiseringsforløb, idet du opnår færdigheder inden for proceskortlægning, procesoptimering, gevinstanalyse, forandringsledelse, implementeringsværktøjer, kommunikation mv.

At arbejde med processer vil ændre din egen arbejdssituation, fordi du ofte får en dybtgående indsigt i jeres "forretning".

På kurset vil du:

 • blive klædt på til at løfte de store forandringsopgaver, som vil præge den offentlige sektor i stigende grad fremover. Du vil få en forståelse for den rette balancering af indsatsen mellem teknologi, processer og organisation, så den forventede gevinstrealisering kan blive indfriet.
 • få de nødvendige, faglige kompetencer til kortlægning, optimering og modellering af processer samt få forståelse for at arbejde med gevinst-analyse og implementering af initiativer, som skal sikre realiseringen af de besluttede gevinster.
 • gennem den ændrede arbejdsrolle opleve større medarbejdermotivation. Uddannelsen kan således anvendes til at understøtte din egen (og andres) job- og karriereudvikling.

Du bliver trænet i både de "hårde" værktøjs- og færdighedsmæssige temaer og i de "bløde" temaer inden for forandringsledelse, modning af organisationen samt facilitering af arbejdet.

Det fulde forløb af proceskonsulentuddannelsen gennemføres på 6-dages undervisning plus eksamination på en selvvalgt eksamenscase.

Modul 1 (2 dage)

 • Den psykologiske kontrakt som grundlag for succesfulde projekter
 • Introduktion til forandringsledelse (Kotter, Maurer osv.)
 • Din egen rolle som proceskonsulent og forandringsagent (Adizes osv.)
 • Formidling af projektet – "The big why"
 • Introduktion til Scheins samt Habermas´ kulturforståelsesteser
 • Roller og identifikation af persontyper
 • Løsning af træningsopgaver.

Modul 2 (2 dage)

 • Referenceramme for processer og forandringsprojekter
 • Indsigt og forståelse for proceshierarkiet og -modellen
 • Udvælgelse af kritiske processer ift. forretningsmæssige udfordringer
 • Introduktion til Microsoft Visio til procesdokumentation
 • Afdækning og dokumentation af nuværende (As-Is) processer
 • Optimering/idealisering af nuværende (As-Is) processer og udledning af kvantitative og kvalitative forbedringsforslag
 • Idealisering og modellering af fremtidige (To-Be) processer
 • Bearbejdning af forbedringsinitiativer til gevinsthypoteser og prioritering af gevinster
 • Udmøntning af funktionalitetskrav til nyt eller optimeret it
 • Facilitering af workshops og møder
 • Introduktion til og træning i interview- og notatteknik
 • Løsning af træningsopgaver.

Modul 3 (2 dage)

 • Relation til og indsigt i projektmodeller – herunder businesscasen som element heri
 • Introduktion til interessent- og risikoanalyse samt kommunikationsplan og disses anvendelse i forandringsprojekter
 • Introduktion til it-arkitektur, projektorganisering, fasedeling mv.
 • Introduktion til procesorienteret implementering, test og uddannelse
 • Konsolidere realistiske processer som resultat af en fit-gapanalyse
 • Bearbejdning af potentielle gevinster i gevinstanalyser og handleplaner
 • Introduktion til og arbejde med gevinstrealiseringsværktøjer
 • Løsning af træningsopgaver
 • Besvarelse af spørgsmål ifm. eksamenscase mv.
 • Forberedelse til eksamen.

Tre kurser indenfor procesledelse

EG tilbyder tre niveauopdelte kurser - læs mere herunder.

Læs også om Helsingør Kommunes erfaringer med uddannelserne her

Dit udbytte

Efter endt uddannelsesforløb vil du have forståelse for og indsigt i de tre forretningsudviklingsdimensioner, og hvordan den optimale balance mellem disse opnås.

Det er således målet med uddannelsen at flytte deltagerens evt. teknologiske fokus til også at omfatte proces- og organisationsdimensionen, så:

 • der i den offentlige virksomhed opnås større succes i projekterne gennem organisationens egen projektmodel
 • den offentlige virksomhed opnår størst mulig gevinst af sine itinvesteringer
 • den offentlige virksomhed kan høste langvarige gevinster gennem implementering af både procesmæssige og organisatoriske initiativer.

Praktiske oplysninger
Der er mulighed for at deltage på et åbent kursus, hvis din organisation ikke selv kan stille med et helt hold på 6-8 deltagere, eller deltage på et andet lukket kursus sammen med andre.

Forløbet strækker sig over 6 dage plus eksamen samt selvstudiedage.

 • Modul 1: 3. - 4. oktober 2018
 • Modul 2: 10. - 11. oktober 1018
 • Modul 3: 30. - 31. oktober 2018
 • Eksamen: 27. november 2018 fra kl. 09.00 og frem.


Deltagerne skal prioritere tid til forberedelse og opgaveløsning imellem kursusmodulerne. Der er ca. ½-dags forberedelse pr. kursusdag bl.a. til opgaveløsning. Det sikrer forankring af den nye viden i virksomheden – allerede fra første dag. Det er et krav, at der indgås aftale herom mellem deltager og nærmeste leder, for at sikre at deltageren har den fornødne tid til forberedelse og opgaveløsning. Det er optimalt at sende mindst 2 personer fra samme offentlige virksomhed af sted for at sikre en bedre forankring i organisationen efterfølgende og en løbende erfaringsudveksling.

Uddannelsen er bygget op over en konkret eksamenscase, som deltagerne selv vælger og løser undervejs i undervisningsforløbet. Der er således tale om anvendelse af Action Learning-principper, som sikrer en langt dybere forankring af viden hos den enkelte deltager. Hertil kommer tilbud om løbende instruktørsparring i forløbet, som deltagerne kan gøre brug af i forbindelse med løsningen af casen (opgaven).

Efter sidste kursusdag færdiggør deltageren sin eksamenscase og afleverer denne til både instruktør og en ekstern censor på Erhvervsakademiet. En eksamenscase skal rumme bearbejdning af mindst 1 del-proces og have et omfang af minimum 10 A4-sider (plus bilag), hvor du demonstrerer, at du behersker metoder og værktøjer.

Efter ca. 14 dage afholdes eksamen i den afleverede case med deltagelse af den eksterne censor. Der gives karakter efter 7-skalaen, og ved beståelse opnår deltageren 10 ECTS-point på uddannelsen.

Der skal minimum være 8 tilmeldte, for at kurset afholdes.

Pris og betingelser
Proceskonsulentuddannelsen er omfattet af Erhvervsakademiuddannelsens studieordning. Det betyder, at uddannelsen er godkendt, og at den offentlige virksomhed kan opnå tilskud til kursusprisen under SVU*.

* Kurset berettiger til, at der kan søges tilskud fra SVU (http://www.svu.dk/) for op til 16 dage. Det er arbejdsgiveren, som skal ansøge, og det er arbejdsgiveren, som på tro og love skriver under på, at alle deltagere kan anvende de 16 dage på forløbet. Herudover kan kursusdeltagere med HK-baggrund (ikke akademisk uddannet) normalt søge tilskud hos Den Kommunale Kompetencefond, hvor betingelser og ansøgningsregler er anført (http://www.denkommunalekompetencefond.dk/). For
god ordens skyld skal vi nævne, at kursister med en afsluttet diplom- og/eller akademiuddannelse som regel ikke kan opnå fuld kompensation fra Den Kommunale Kompetencefond.

Den oplyste pris er for alle dagene.

Der skal påregnes udgifter til evt. overnatning mellem de to kursusdage pr. modul.